Job 16

Then Job answered and said,
Jòb pran lapawòl ankò, li di konsa:
I have heard many such things: miserable comforters are ye all.
-Mwen bouke tande pawòl sa yo! Pase nou konsole moun, se plis lapenn n'ap ba yo.
Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?
Kilè n'a sispann tout pale anpil sa a? Sa k'ap pouse nou konsa? Nou toujou pare pou reponn moun!
I also could speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you.
Si m' te nan plas nou, epi nou menm nan plas mwen, m' ta ka pale jan nou pale a tou, m' ta pase nou nan yon wonn tenten, m' ta vide bèl diskou sou nou.
But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.
M' ta remoute kouraj nou ak konsèy, m' ta pale ak nou jouk nou ta soulaje.
Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased?
Men, lè mwen pale, doulè a la pi rèd pou mwen. Lè mwen pa pale, se pa sa k'ap fè l' ban m' yon ti louga.
But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company.
Koulye a, Bondye, se fini ou fini avè m'. Ou kite yo touye tout fanmi m'.
And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face.
Ou mete men sou mwen, ou pa vle wè m' ankò. Mwen tounen zo ak po. Yo di se paske mwen antò ki fè sa rive m'.
He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.
Nan kòlè li, Bondye ap dechire m' moso pa moso. L'ap devore m' anba dan l'. L'ap louvri je l' sou mwen, li pa vle wè m'!
They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me.
Moun prèt pou manje m'. Yo kouri sou mwen, y'ap joure m', y'ap touye m' anba souflèt.
God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked.
Bondye lage m' nan men mechan yo. Li jete m' anba grif san manman yo.
I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark.
Mwen t'ap viv tou dousman, li bouskile m'. Li pran m' dèyè nwa kou, li kraze m', li fè m' tounen jwèt li.
His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.
L'ap voye flèch li sou mwen kote m' vire. Li pèse tout kò m', li san pitye pou mwen, li mete san m' deyò.
He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.
Kote m' vire li blese m', li vare sou mwen tankou yon sòlda nan lagè.
I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.
Mwen fè rad sak mete sou mwen, mwen woule kò m' nan pousyè tèlman mwen te nan lapenn.
My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;
Je m' vin wouj afòs mwen kriye. Tout anba je m' gonfle vin tou nwa.
Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure.
Men, mwen konnen mwen pa fè ankenn moun mechanste. Mwen lapriyè Bondye ak tout kè m'.
O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.
Ou menm latè, pa kache mizè mwen. Pa kite yo fèmen bouch mwen lè m'ap rele nan pye Bondye!
Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.
Paske mwen konnen gen yon moun nan syèl la k'ap kanpe pou mwen, gen yon moun anwo a k'ap pran defans mwen.
My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God.
Zanmi m' yo ap pase m' nan betiz, men, m'ap kriye nan pye Bondye.
O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour!
Mwen bezwen moun pou plede kòz mwen ak Bondye a, menm jan yon moun plede kòz zanmi l'.
When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.
M' pa lontan mouri. Mwen pral pran chemen kote moun pa janm tounen an.