Job 10

My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul.
M' degoute ak lavi a. M' pa ka kenbe ankò. Kite m' plenn sò mwen! Kite m' di tout lapenn ki nan kè mwen!
I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest with me.
M'a di Bondye: Tanpri, pa kondannen m'. Fè m' konnen poukisa ou leve dèyè m' konsa.
Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?
Eske ou gen rezon pou ou fè m' tou sa w'ap fè m' lan, pou ou meprize sa ou fè ak men ou, pou ou ri lè mechan yo ap fè konfyolo yo?
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Eske ou wè sa k'ap fèt sou latè tankou nou menm moun nou wè l' la?
Are thy days as the days of man? are thy years as man's days,
Lavi ou pa tankou lavi pa nou. Nou gen pou nou mouri, ou menm w'ap toujou la.
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?
W'ap chache dènye ti peche moun fè. Ou dèyè pou ou konnen tou sa mwen fè ki mal.
Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.
Ou konnen m' pa antò. Pa gen moun ki ka sove m' anba men ou!
Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.
Se ak men ou ou te fè m'. Se avè l' ou te ban m' fòm mwen. Epi se ak menm men sa yo ou vle detwi m' ankò?
Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?
Chonje se ou menm ki fè m' ak labou tè wouj. Koulye a, ou pral kraze m' fè m' tounen pousyè?
Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Se ou menm ki bay papa m' fòs pou li fè m'. Ou fè m' devlope nan vant manman mwen.
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.
Ou fè tout zo ak tout venn nan kò m'. Ou kouvri yo ak vyann epi ak po.
Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.
Lèfini, ou fè m' kado lavi. Ou veye avèk prekosyon pou m' pa mouri.
And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee.
Men, ou te gen yon lòt lide dèyè tèt ou. Koulye a, mwen konnen ou te pare yon lòt bagay pou mwen.
If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.
Ou t'ap veye m' pou wè si m' t'ap fè sa m' pa t' dwe fè. Ou pa t'ap kite anyen pase pou mwen.
If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction;
Si m' antò, zafè m' pa bon! Mwen te mèt inonsan, m' pa ka leve tèt devan ou. Mwen wont, se yon pòv malere mwen ye devan ou.
For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me.
Si m' leve tèt mwen, ou fann dèyè m' tankou yon lyon dèyè bèt pou l' manje. Ou rive fè mirak pou ou ka fè m' lapenn.
Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.
Ou toujou pare pou fè yon atak sou mwen. Chak jou w'ap vin pi ankòlè. Se san pran souf w'ap voye lafliksyon sou mwen yonn apre lòt.
Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me!
Bondye, poukisa ou te kite m' soti nan vant manman m'? Mwen ta mouri anvan pesonn ta wè m'.
I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.
Soti nan vant, ale nan simityè, se tankou si m' pa t' janm fèt.
Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,
Mwen pa rete lontan pou m' viv ankò. Kite m' pou kont mwen! Ban m' yon ti kanpo. Kite m' jwi de twa jou ki rete m' yo non!
Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death;
Talè konsa mwen prale pou m' pa janm tounen. Mwen prale nan peyi kote ki fè nwa a, kote moun pè a,
A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.
nan peyi kote se fènwa ak dezòd ase ki gen toutan, kote menm gwo lajounen fè nwa tankou lannwit!