Job 11

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
Lè sa a, Sofa, moun Naama a, pran lapawòl, li di konsa:
Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?
-Atò pesonn p'ap reponn gwo paladò sa a? Pale anpil pa ka bay moun rezon.
Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?
Pa konprann pale anpil ou a ka enpoze moun louvri bouch yo reponn ou. Paske w'ap pase moun nan betiz la, atò yo pa ka fè ou wont?
For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.
Ou pretann sa ou di a se verite. Pou ou, ou san repwòch devan Bondye!
But oh that God would speak, and open his lips against thee;
Pa pito Bondye ta pale pou l' reponn ou!
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.
Li ta fè ou wè gen anpil lòt bagay ou poko konnen, bagay moun pa ka konprann. Lè sa a, ou ta wè Bondye pa fè ou peye pou tou sa ou fè.
Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
Ou konprann ou ka konnen sa ki nan kè Bondye, ou ka konnen tout bagay nèt sou Bondye ki gen tout pouvwa a?
It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?
Li pi wo pase syèl la. Sa ou ka fè pou sa? Li pi fon pase peyi kote mò yo ye a. Sa ou ka konnen la?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.
Li pi long pase longè tout tè a. Li pi laj pase lanmè a.
If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?
Si Bondye arete ou, li mete ou nan prizon, li trennen ou nan tribinal, ki moun ki ka di l' non?
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
Bondye konnen tout moun k'ap bay manti. Je l' byen louvri, li wè tout mechanste moun ap fè.
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
Konsa, moun fou va konmanse gen konprann. Bourik sovaj yo va donte.
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Annou wè, monchè! Pran tèt ou! Louvri bra ou devan Bondye.
If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.
Sispann fè vye bagay k'ap sal men ou yo. Pa kite mechanste chita lakay ou.
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:
Lè sa a, w'a leve tèt ou pou gade moun nan je. W'a byen fèm, ou p'ap pè anyen.
Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
W'a bliye lapenn ou yo. Tankou yon inondasyon ki fin pase, ou p'ap chonje yo ankò.
And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.
Lavi ou pral klere pi bèl pase gwo solèy midi. Move pa yo pral tankou yon douvan jou.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.
Ou pral viv san kè sote. Ou p'ap dekouraje. Bondye va pwoteje ou, l'a ba ou kè poze.
Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.
Lè w'ap dòmi, pesonn p'ap deranje ou. Anpil moun va vin achte figi ou.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.
Men, mechan yo ap voye je yo bouske toupatou, yo p'ap jwenn kote pou yo chape kò yo. Sèl espwa yo, se lanmò y'ap tann.