I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Aangaande nu de kinderen van Aäron, dit waren hun verdelingen. De zonen van Aäron waren Nadab, en Abihu, Eleazar en Ithamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Maar Nadab stierf, en Abihu, voor het aangezicht huns vaders, en zij hadden geen kinderen. En Eleazar en Ithamar bedienden het priesterambt.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
David nu verdeelde hen, en Zadok uit de kinderen van Eleazar, en Abimelech uit de kinderen van Ithamar, naar hun ambt in hun dienst.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
En van de kinderen van Eleazar werden meer gevonden tot hoofden der mannen, dan van de kinderen van Ithamar, als zij hen afdeelden; van de kinderen van Eleazar waren zestien hoofden der vaderlijke huizen, maar van de kinderen van Ithamar, naar hun vaderlijke huizen, acht.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
En zij deelden hen door loten af, dezen met genen; want de oversten des heiligdoms en de oversten Gods waren uit de kinderen van Eleazar en van de kinderen van Ithamar.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
En Semaja, de zoon van Nethaneel, de schrijver, uit de Levieten, schreef hen op, voor het aangezicht des konings, en van de vorsten, en van den priester Zadok, en van Achimelech, den zoon van Abjathar, en van de hoofden der vaderen onder de priesters en onder de Levieten; een vaderlijk huis werd genomen voor Eleazar, en desgelijks werd genomen voor Ithamar.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Het eerste lot nu ging uit voor Jojarib, het tweede voor Jedaja,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Het derde voor Harim, het vierde voor Seorim,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Het vijfde voor Malchia, het zesde voor Mijamin,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Het zevende voor Hakkoz, het achtste voor Abia,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Het negende voor Jesua, het tiende voor Sechanja,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Het elfde voor Eljasib, het twaalfde voor Jakim,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Het dertiende voor Huppa, het veertiende voor Jesebeab,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Het vijftiende voor Bilga, het zestiende voor Immer,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Het zeventiende voor Hezir, het achttiende voor Happizzes,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Het negentiende voor Petahja, het twintigste voor Jehezkel,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Het een en twintigste voor Jachin, het twee en twintigste voor Gamul,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Het drie en twintigste voor Delaja, het vier en twintigste voor Maazja.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Het ambt van dezen in hun dienst was te gaan in het huis des HEEREN, naar hun ordening door de hand van Aäron, huns vaders; gelijk als hem de HEERE, de God Israëls, geboden had.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Van de overige kinderen van Levi nu, was van de kinderen van Amram Subael, van de kinderen van Subael was Jechdeja.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Aangaande Rehabja: van de kinderen van Rehabja was Jissia het hoofd.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Van de Jizharieten was Selomoth; van de kinderen van Selomoth was Jahath.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
En van de kinderen van Hebron was Jeria de eerste, Amarja de tweede, Jahaziel de derde, Jekameam de vierde.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Van de kinderen van Uzziël was Micha; van de kinderen van Micha was Samir;
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
De broeder van Micha was Jissia; van de kinderen van Jissia was Zecharja.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
De kinderen van Merari waren Maheli en Musi. De kinderen van Jaazia waren Beno.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
De kinderen van Merari van Jaazia waren Beno, en Soham, en Zakkur, en Hibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Van Maheli was Eleazar; en die had geen kinderen.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Aangaande Kis: de kinderen van Kis waren Jerahmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
En de kinderen van Musi waren Maheli, en Eder, en Jeremoth. Dezen zijn de kinderen der Levieten, naar hun vaderlijke huizen.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
En zij wierpen ook loten, nevens hun broederen, de zonen van Aäron, voor het aangezicht van den koning David, en Zadok, en Achimelech, en van de hoofden der vaderen onder de priesteren en onder de Levieten; het hoofd der vaderen tegen zijn kleinsten broeder.