Romans 2

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
Derfor er du uden Undskyldning, o Menneske! hvem du end er, som dømmer; thi idet du dømmer den anden, fordømmer du dig selv; thi du, som dømmer, øver det samme.
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
Vi vide jo, at Guds Dom er, stemmende med Sandhed, over dem, som øve sådanne Ting.
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
Men du, o Menneske! som dømmer dem, der øve sådanne Ting, og selv gør dem, mener du dette, at du skal undfly Guds Dom?
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
Eller foragter du hans Godheds og Tålmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
Men efter din Hårdhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede på Vredens og Guds retfærdige Doms Åbenbarelses Dag,
Who will render to every man according to his deeds:
han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme.
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, både en Jødes først og en Grækers;
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, både en Jøde først og en Græker!
For there is no respect of persons with God.
Thi der er ikke Persons Anseelse hos Gud.
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
Thi alle de, som have syndet uden Loven, de skulle også fortabes uden Loven; og alle de, som have syndet under Loven, de skulle dømmes ved Loven;
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
thi når Hedninger, som ikke have Loven, af Naturen gøre, hvad Loven kræver, da ere disse; uden at have Loven sig selv en Lov;
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
de vise jo Lovens Gerning skreven i deres Hjerter, idet deres Samvittighed vidner med, og Tankerne indbyrdes anklage eller også forsvare hverandre
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
på den Dag, da Gud vil dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge mit Evangelium ved Jesus Kristus.
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
Men når du kalder dig Jøde og forlader dig trygt på Loven og roser dig af Gud
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
og kender hans Villie og værdsætter de forskellige Ting, idet du undervises af Loven,
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
og trøster dig til at være blindes Vejleder, et Lys for dem, som ere i Mørke,
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
uforstandiges Opdrager, umyndiges Lærer, idet du i Loven har Udtrykket for Erkendelsen og Sandheden,
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
du altså som lærer andre, du lærer ikke dig selv! Du, som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler!.
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
Du, som siger, at man ikke må bedrive Hor, du bedriver Hor! Du, som føler Afsky for Afguderne, du øver Tempelran!
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
Du, som roser dig af Loven, du vanærer Gud ved Overtrædelse af Loven!
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
Thi "for eders Skyld bespottes Guds Navn iblandt Hedningerne", som der er skrevet.
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
Thi vel gavner Omskærelse, om du holder Loven; men er du Lovens Overtræder, da er din Omskærelse bleven til Forhud.
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
Dersom nu Forhuden holder Lovens Forskrifter, vil da ikke hans Forhud blive regnet som Omskærelse?
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
Og når den af Natur uomskårne opfylder Loven, skal han dømme dig, som med Bogstav og Omskærelse er Lovens Overtræder.
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
Thi ikke den er Jøde, som er det i det udvortes, ej heller er det Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød;
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets Omskærelse i Ånd, ikke i Bogstav - hans Ros er ikke af Mennesker, men af Gud,