Romans 16

I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved Menighed i Kenkreæ,
That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
for at I må modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun måtte trænge til eder; thi også hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.
Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus,
Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
som jo for mit Liv have sat deres egen Hals i Vove, hvem ikke alene jeg takker, men også alle Hedningernes Menigheder;
Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
og hilser Menigheden i deres Hus! Hilser Epænetus, min elskede, som er Asiens Førstegrøde for Kristus.
Greet Mary, who bestowed much labour on us.
Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder.
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig.
Greet Amplias my beloved in the Lord.
Hilser Ampliatus, min elskede i Herren!
Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min elskede!
Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.
Hilser Apelles, den prøvede i Kristus. Hilser dem, som ere af Aristobulus's Hus.
Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus's Hus, som ere i Herren.
Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser; Persis, den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren.
Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder!
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
Hilser Asynkritus,Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene hos dem!
Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
Hilser Filologus og Julia, Nereus og hans Søster og Olympas og alle de hellige hos dem!
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
Hilser hverandre med et helligt Kys! Alle Kristi Menigheder hilse eder!
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt på dem, som volde Splittelseme og Forargelseme tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!
For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
Thi sådanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.
For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde.
And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!
Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder.
I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
Jeg,Tertius, som har nedskrevet dette Brev, hilser eder i Herren.
Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus, Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder alle! Amen.)
Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Åbenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,
But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til TrosLydighed:
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen. Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.
Den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.