John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Men der var en Mand af Farisæerne, han hed Nikodemus, en Rådsherre iblandt Jøderne.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: "Rabbi! vi vide. at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham."
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig. uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds Rige."
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Nikodemus siger til ham: "Hvorledes kan et Menneske fødes, når han er gammel? Mon han kan anden Gang komme ind i sin Moders Liv og fødes?"
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds Rige.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Forundre dig ikke over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens Susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; således er det med hver den, som er født af Ånden."
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Nikodemus svarede og sagde til ham: "Hvorledes kan dette ske?"
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Jesus svarede og sagde til ham: "Er du Israels Lærer og forstår ikke dette?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Sandelig, sandelig, siger jeg dig vi tale det, vi vide, og vidne det, vi have set; og I modtage ikke vort Vidnesbyrd.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Når jeg siger eder de jordiske Ting, og I ikke tro, hvorledes skulle I da tro, når jeg siger eder de himmelske?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør Menneskesønnen ophøjes,
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Den, som tror på ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns Navn.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Men den, som gør Sandheden, kommer til Lyset, for at hans Gerninger må blive åbenbare; thi de ere gjorte i Gud."
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Derefter kom Jesus og hans Disciple ud i Judæas Land, og han opholdt sig der med dem og døbte.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
Men også Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand der; og man kom derhen og lod sig døbe.
For John was not yet cast into prison.
Thi Johannes var endnu ikke kastet i Fængsel.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Da opkom der en Strid imellem Johannes's Disciple og en Jøde om Renselse.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
Og de kom til Johannes og sagde til ham: "Rabbi! han, som var hos dig hinsides Jordan, han, hvem du gav Vidnesbyrd, se, han døber, og alle komme til ham."
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Johannes svarede og sagde: "Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
I ere selv mine Vidner på, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt foran ham.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Den, som har Bruden, er Brudgom; men Brudgommens Ven, som står og hører på ham, glæder sig meget over Brudgommens Røst. Så er da denne min Glæde bleven fuldkommen.
He must increase, but I must decrease.
Han bør vokse, men jeg forringes.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Den, som kommer ovenfra, er over alle; den, som er af Jorden, er af Jorden og taler af Jorden; den, som kommer fra Himmelen, er over alle.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
Og det, som han har set og hørt, vidner han; og ingen modtager hans Vidnesbyrd.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Den, som har modtaget hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Thi han, hvem Gud udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig ikke Ånden efter Mål.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Faderen elsker Sønnen og har givet alle Ting i hans Hånd.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Den, som tror på Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham."