I Kings 4

So king Solomon was king over all Israel.
Kong Salomo var Konge over hele Israel
And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest,
Hans øverste Embedsmænd var følgende: Azarja, Zadoks Søn, var Ypperstepræst;
Elihoreph and Ahiah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder.
Elihoref og Ahija, Sjisjas Sønner, var Statsskrivere; Josjafat, Ahiluds Søn, var Kansler;
And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests:
Benaja, Jojadas Søn, stod i Spidsen for Hæren; Zadok og Ebjatar var Præster;
And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king's friend:
Azarja, Natans Søn, var Overfoged; Præsten Zabud, Natans Søn, var Kongens Ven;
And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute.
Ahisjar var Slotshøvedsmand; Adoniram, Abdas Søn, havde Tilsyn med Hoveriarbejdet.
And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals for the king and his household: each man his month in a year made provision.
Fremdeles havde Salomno tolv Fogeder over hele Israel, som skulde sørge for Kongens og Hoffets Underhold, hver af dem en Måned om Året.
And these are their names: The son of Hur, in mount Ephraim:
Deres Navne var: Hurs Søn i Efraims Bjerge;
The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth–shemesh, and Elon–beth–hanan:
Dekers Søn i Makaz-Sja'albim, Bet-Sjemesj og Elon indtil Bet-Hanan;
The son of Hesed, in Aruboth; to him pertained Sochoh, and all the land of Hepher:
Heseds Søn i Arubbot; han havde Soko og hele Hefers Land;
The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife:
Abinadabs Søn havde hele Dors Højland; han var gift med Salomos Datter Tafat;
Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Beth–shean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Beth–shean to Abel–meholah, even unto the place that is beyond Jokneam:
Ba'ana, Ahiluds Søn, havde Ta'anak, Megiddo og hele Bet- Sjean op til Zaretan, neden for Jizre'el fra Bet-Sjean til Abel-Mehola ud over Jokmeam;
The son of Geber, in Ramoth–gilead; to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brasen bars:
Gebers Søn i Ramot i Gilead; han havde Manasses Søn Ja'irs Teltbyer i Gilead, og han havde Argoblandet i Basan, tresindstyve store Byer med Mure og Kobberportstænger;
Ahinadab the son of Iddo had Mahanaim:
Ahinadab, Iddos Søn, havde Mahanajim;
Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:
Ahima'az i Naftali; han var ligeledes gift med en Datter af Salomo, Basemat;
Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth:
Ba'ana, Husjajs Søn, i Aser og Bealot;
Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar:
Josjafat, Paruas Søn, i Issakar;
Shimei the son of Elah, in Benjamin:
Sjim'i, Elas Søn, i Benjamin;
Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and he was the only officer which was in the land.
Geber, Uris Søn, i Gads Land, det Land, der havde tilhørt Amoriiterkongen Sihon og Kong Og af Basan; der var kun een Foged i det Land.
Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking, and making merry.
Juda og Israel var talrige, så talrige som Sandet ved Havet, og de spiste og drak og var glade.
And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought presents, and served Solomon all the days of his life.
Og Salomo herskede over alle Rigerne fra Floden til Filisternes Land og Ægyptens Grænse og de bragte Gaver og tjente Salomo, så længe han levede.
And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,
Salomos daglige Bebov af Levnedsmidler var tredive Kor fint Hvedemel og tresindstyve Kor almindeligt Mel,
Ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and an hundred sheep, beside harts, and roebucks, and fallowdeer, and fatted fowl.
ti Stykker Fedekvæg, tyve Stykker Græskvæg og hundrede Stykker Småkvæg foruden Hjorte, Gazeller, Antiloper og fede Gæs.
For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.
Thi han herskede over hele Landet hinsides Floden, fra Tifsa til Gaza, over alle Kongerne hinsides Floden, og han håvde Fred rundt om til alle Sider;
And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beer–sheba, all the days of Solomon.
og Juda og Israel boede trygt, så længe Salomo levede, hver Mand under sin Vinstok og sit Figentræ, fra ban til Be'ersjeba.
And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.
Og Salomo havde 40 000 Spand Heste til sit Vognhold og 12 000 Ryttere.
And those officers provided victual for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month: they lacked nothing.
Og de nævnte Fogeder sørgede for Underhold til Kong Salomo og alle, der havde Adgang til hans Bord, hver i sin Måned, og de lod det ikke skorte på noget;
Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where the officers were, every man according to his charge.
og Byggen og Strået til Hestene og Forspandene bragte de til det Sted, hvor han var, efter som Turen kom til hver enkelt.
And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea shore.
Gud skænkede Salomo Visdom og Kløgt i såre rigt Mål og en omfattende Forstand, som Sandet ved Havets Bred,
And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt.
så at Salomos Visdom var større end alle Østerlændingenes og alle Ægypternes Visdom.
For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all nations round about.
Han var visere end alle andre, ja visere end Ezraiten Etan og visere end Heman, Kalkol og Darda, Mabols Sønner, og hans Ry nåede ud til alle Folkeslag rundt om.
And he spake three thousand proverbs: and his songs were a thousand and five.
Han fremsagde 3000 Tanke sprog, og Tallet på hans Sange var 1 005"
And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall: he spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes.
Han talte om Træerne lige fra Cederen på Libanon til Ysopen, der vokser frem af Muren; og han talte om Dyrene, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene.
And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.
Fra alle Folkeslag kom man for at lytte til Salomos Visdom, fra alle Jordens Konger, der hørte om hans Visdom.