Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
Píseň a žalm Azafův.
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Bože, neodmlčujž se, nečiň se neslyše, aniž se upokojuj, ó Bože silný.
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Nebo aj, nepřátelé tvoji se bouří, a ti, kteříž tě v nenávisti mají, pozdvihují hlavy.
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
Chytře tajné rady proti lidu tvému skládají, a radí se proti těm, kteréž ty skrýváš,
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Říkajíce: Poďte, a vyhlaďme je, ať nejsou národem, tak aby ani zpomínáno nebylo více jména Izraelova.
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Jednomyslněť se na tom spolu snesli, i smlouvou se proti tobě zavázali,
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Stánkové Idumejští a Izmaelitští, Moábští a Agarenští,
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Gebálští a Ammonitští, a Amalechitští, Filistinští s obyvateli Tyrskými.
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Ano i Assyrští spojili se s nimi, jsouce na ruku synům Lotovým. Sélah.
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
Učiniž jim jako Madianským, jako Zizarovi, a jako Jabínovi při potoku Císon,
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Kteříž jsou do konce vyhlazeni v Endor, a učiněni hnůj země.
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Nalož s nimi a s vůdci jejich jako s Gorébem, jako s Zébem, jako s Zebahem, a jako s Salmunou, se všemi knížaty jejich.
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Neboť jsou řekli: Uvažme se dědičně v příbytky Boží.
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Můj Bože, učiň to, ať jsou jako chumelice, a jako stéblo před větrem.
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory,
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Tak ty je vichřicí svou stihej, a bouří svou ohrom je.
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména tvého, Hospodine.
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou. [ (Psalms 83:19) A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí. ]