Leviticus 18

And the LORD spake unto Moses, saying,
I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
Mluv synům Izraelským a rci jim: Já jsem Hospodin Bůh váš.
After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
Vedlé skutků země Egyptské, v níž jste bydlili, nečiňte, ani podlé skutků země Kananejské, do kteréž já vás uvozuji, činiti budete, a v ustanoveních jejich nechoďte.
Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
Soudy mé čiňte a ustanovení mých ostříhejte, abyste chodili v nich: Já jsem Hospodin Bůh váš.
Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
Ostříhejte ustanovení mých a soudů mých. Člověk ten, kterýž by je činil, živ bude v nich: Já jsem Hospodin.
None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
Nižádný člověk k žádné přítelkyni krevní nepřistupuj k obnažení hanby její: Já jsem Hospodin.
The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
Hanby otce svého a matky své neodkryješ; matka tvá jest, neodkryješ hanby její.
The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.
Hanby ženy otce svého neodkryješ; nebo hanba otce tvého jest.
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
Hanby sestry své, dcery otce svého aneb dcery matky své, kteráž doma zplozena aneb vně zplozena jest, neodkryješ hanby jejich.
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
Hanby vnučky své, buď po synu neb dceři své, neodkryješ; nebo hanba tvá jsou.
The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
Hanby dcery manželky otce svého, kteráž jest zplozena od otce tvého, tvá sestra jest, neodkryješ hanby její.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Hanby sestry otce svého neodkryješ; nebo krevní přítelkyně otce tvého jest.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
Hanby sestry matky své neodkryješ; nebo krevní přítelkyně matky tvé jest.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
Hanby bratra otce svého neodkryješ; k manželce jeho nevejdeš, stryna tvá jest.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
Hanby nevěsty své neodkryješ; manželka jest syna tvého, neodkryješ hanby její.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.
Hanby manželky bratra svého neodkryješ; nebo hanba bratra tvého jest.
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
Hanby ženy a dcery její neodkryješ. Vnučky její po synu neb po dceři její nepojmeš, abys odkryl hanbu její; nebo krevní jsou, a nešlechetnost jest.
Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
Nevezmeš sobě ženy k ženě první, abys ssoužil ji, odkrývaje hanbu její za života jejího.
Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
Také k ženě, když jest v své nemoci nečisté, nepřistoupíš, odkrývaje hanbu její.
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.
S manželkou bližního svého nebudeš obcovati, poškvrňuje se s ní.
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
Nedopustíš, aby kdo z semene tvého proveden byl skrze oheň modly Moloch, abys nepoškvrnil jména Boha svého: Já jsem Hospodin.
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
A s žádným hovadem nebudeš obcovati, poškvrňuje se s ním; ani žena nepoddá se hovadu, aby s ním obývala; nebo mrzkost jest.
Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
A protož nepoškvrňujtež se žádnou touto věcí; nebo těmito všemi věcmi poškvrnili se pohané, kteréž já vyvrhu od tváři vaší.
And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
Nebo poškvrnila se země, a navštívím nepravost její na ní, a vyvrátí země obyvatele své.
Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
Ale vy ostříhejte ustanovení mých a soudů mých, a nečiňte nižádných ohavností těchto, tak domácí jako příchozí, kterýž jest pohostinu u prostřed vás.
(For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
(Nebo všecky ty ohavnosti činili lidé země té, kteříž byli před vámi, čímž poškvrněna jest země.)
That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
Aby nevyvrátila vás země, proto že byste jí poškvrnili, jako vyvrátila národ, kterýž byl před vámi.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
Nebo kdož by koli dopustil se některé ze všech ohavností těch: duše zajisté, kteréž by činily to, vyhlazeny budou z prostředku lidu svého.
Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
Protož ostříhejte přikázání mých, abyste nečinili ničeho z obyčejů ohavných,kteříž činěni jsou před vámi, aniž sebe jimi poškvrňujte: Já jsem Hospodin Bůh váš.