Romans 2

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
Znamo pak: Bog po istini sudi one koji takvo što čine.
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
Misliš li da ćeš izbjeći sudu Božjemu, ti čovječe što sudiš one koji takvo što čine, a sam to isto činiš?
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju privodi?
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga
Who will render to every man according to his deeds:
koji će uzvratiti svakom po djelima:
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost - život vječni;
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi - gnjev i srdžba!
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo, na Židova najprije, pa na Grka;
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
a slava, čast i mir svakomu koji čini dobro, Židovu najprije, pa Grku!
For there is no respect of persons with God.
Ta u Boga nema pristranosti.
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
Uistinu koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni.
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego - izvršitelji će Zakona biti opravdani.
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
Ako pak ti koji se Židovom nazivaš, koji mirno počivaš na Zakonu i dičiš se Bogom,
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
koji poznaješ Volju i iz Zakona poučen razlučuješ što je bolje
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
te si uvjeren da si vođa slijepih, svjetlo onih u tami,
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
odgojitelj nerazumnih, učitelj nejačadi jer u Zakonu imaš oličenje znanja i istine;
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
ti, dakle, koji drugoga učiš, sam sebe ne učiš! Ti koji propovijedaš da se ne krade, kradeš!
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
Ti koji zabranjuješ preljub, preljub počinjaš! Ti komu su odvratni kumiri, pljačkaš hramove!
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
Ti koji se Zakonom dičiš, kršenjem toga Zakona Boga obeščašćuješ!
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
Doista, kako je pisano, ime se Božje zbog vas huli među narodima.
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje.
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem?
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona.
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana,
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.