Romans 3

What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?
Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja?
Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obećanja Božja.
For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect?
Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neće li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju?
God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obećanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu.
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)
Ako pak naša nepravednost ističe Božju pravednost, što ćemo na to reći? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu?
God forbid: for then how shall God judge the world?
Nipošto! Ta kako će inače Bog suditi svijet?
For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik?
And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.
I zar da ne "činimo zlo da dođe dobro", kako nas kleveću i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni čeka!
What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;
Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom,
As it is written, There is none righteous, no, not one:
kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,
There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio.
They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro - nijednoga nema.
Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutičin,
Whose mouth is full of cursing and bitterness:
usta im puna kletve i grkosti;
Their feet are swift to shed blood:
noge im hitre da krv proliju,
Destruction and misery are in their ways:
razvaline i nevolja na njinim su putima,
And the way of peace have they not known:
put mira oni ne poznaju,
There is no fear of God before their eyes.
straha Božjega nemaju pred očima.
Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom.
Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha!
But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima,
Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike!
For all have sinned, and come short of the glory of God;
Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;
Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:
opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu.
Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;
Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe;
To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove.
Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
Gdje je dakle hvastanje? Isključeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere.
Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona.
Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana.
Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
Jer jedan je Bog: on će opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri.
Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.
Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrđujemo.