Romans 16

I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:
That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.
Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.
Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.
Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.
Greet Mary, who bestowed much labour on us.
Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu.
Greet Amplias my beloved in the Lord.
Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.
Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.
Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.
Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.
Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.
Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.
Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.
Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.
For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.
For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.
And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!
Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, rođaci moji.
I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.
Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
#
Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,
But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru -
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen. Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.
jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. UVOD