John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
To sam vam govorio da se ne sablaznite.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao." "S početka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:
Of sin, because they believe not on me;
grijeh je što ne vjeruju u mene;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
"Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti."
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
Nato se neki od učenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?"
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
Govorahu dakle: "Što je to što kaže 'Malo'? Ne znamo što govori."
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: "Pitate se među sobom o tome što kazah: 'Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti'?
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!"
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
"To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu."
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Kažu mu učenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvon se poredbom ne služiš.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga."
Jesus answered them, Do ye now believe?
Odgovori im Isus: "Sada vjerujete?
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"