John 15

I am the true vine, and my Father is the husbandman.
"Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar.
Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.
Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.
As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.
Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.
Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.
These things I command you, that ye love one another.
Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge."
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
"Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas.
If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh: 'Nije sluga veći od svoga gospodara.' Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati.
But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.
A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.
If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.
Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
He that hateth me hateth my Father also.
Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.
If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
Da nisam učinio među njima djela kojih nitko drugi ne čini, ne bi imali grijeha; a sada vidješe pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.
But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
No neka se ispuni riječ napisana u njihovu Zakonu: Mrze me nizašto.
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene.
And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.
I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.