Acts 16

Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:
Stiže tako u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka.
Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.
Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju.
Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters: for they knew all that his father was a Greek.
Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.
And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.
I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu.
And so were the churches established in the faith, and increased in number daily.
Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.
Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,
Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji.
After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not.
Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.
And they passing by Mysia came down to Troas.
Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.
And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us.
Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: "Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!"
And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them.
Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.
Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis;
Otplovismo iz Troade i zaputismo se ravno u Samotraku pa sutradan u Neapol,
And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days.
a odande u naseobinu Filipe - grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadržasmo nekoliko dana.
And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made; and we sat down, and spake unto the women which resorted thither.
U dan subotni iziđosmo izvan gradskih vrata k rijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja. Sjedosmo i stadosmo govoriti okupljenim ženama.
And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul.
Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio.
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.
Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: "Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu." I prisili nas.
And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:
Jednom nas na putu u bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vračarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima.
The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the most high God, which shew unto us the way of salvation.
Pošla je za Pavlom i za nama te vikala: "Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega; navješćuju vam put spasenja."
And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.
To je činila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reče duhu: "Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziđi iz nje!" I iziđe toga časa.
And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas, and drew them into the marketplace unto the rulers,
Kad njezini gospodari vidješe da im nesta nade u dobit, pograbiše Pavla i Silu te ih odvukoše na trg pred glavare.
And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,
Privedoše ih pretorima i rekoše: "Ovi ljudi uznemiruju naš grad. Židovi su
And teach customs, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans.
te šire običaje kojih mi Rimljani ne smijemo ni prihvatiti ni držati."
And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.
Nato svjetina nahrupi na njih, a pretori trgoše s njih odijelo i zapovjediše da se išibaju.
And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:
Pošto ih izudaraše, bace ih u tamnicu i zapovjede tamničaru da ih pomno čuva.
Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.
Primivši takvu zapovijed, uze ih on i baci u nutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade.
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.
Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvalu Bogu, a uznici ih slušali.
And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed.
Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi.
And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.
Tamničar se prenu oda sna pa kad ugleda tamnička vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli.
But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
Ali Pavao povika iza glasa: "Ne čini sebi nikakva zla! Svi smo ovdje!"
Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,
Onaj nato zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu;
And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
izvede ih i upita: "Gospodo, što mi je činiti da se spasim?"
And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.
Oni će mu: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se - ti i dom tvoj!"
And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.
Onda navijestiše riječ Gospodnju njemu i svima u domu njegovu.
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.
Te iste noćne ure uze ih, opra im rane pa se odmah krsti - on i svi njegovi.
And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house.
Onda ih uvede u dom, prostre stol te se zajedno sa svim domom obradova što je povjerovao Bogu.
And when it was day, the magistrates sent the serjeants, saying, Let those men go.
Kad se razdani, poslaše pretori liktore s porukom: "Pusti te ljude!"
And the keeper of the prison told this saying to Paul, The magistrates have sent to let you go: now therefore depart, and go in peace.
Tamničar to priopći Pavlu: "Pretori, reče, poručiše da vas pustim. Iziđite dakle sad i pođite u miru!"
But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily? nay verily; but let them come themselves and fetch us out.
Nato im Pavao odvrati: "Javno su nas neosuđene išibali, nas rimske građane, i bacili u tamnicu. A sada da nas potajno izbace? Nipošto, nego neka oni sami dođu i izvedu nas!"
And the serjeants told these words unto the magistrates: and they feared, when they heard that they were Romans.
Liktori to jave pretorima. Oni su se uplašili kada doznaše da su Rimljani.
And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city.
Zato dođu da ih nagovore pa ih izvedu i zamole da odu iz grada.
And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed.
Izišavši iz tamnice, oni pođu k Lidiji, pogledaju i obodre braću pa odu.