II Corinthians 11

Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
O kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega! Da, podnesite me!
For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu.
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
Ali se bojim da se - kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom - misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.
For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
Uistinu, ako tko dođe i propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali - ili ako drugoga Duha primate, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prigrlili - takva lijepo podnosÄite.
For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
Smatram, eto, da ni u čemu nisam manji od "nadapostola".
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
Jer ako sam i nevješt u govoru, nisam u znanju; naprotiv, u svemu vam ga i pred svima očitovasmo.
Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
Ili sam grijeh počinio što sam vam - ponizujući sebe da se vi uzvisite - besplatno navješćivao Božje evanđelje?
I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
Druge sam crkve plijenio, od njih primao potporu da bih mogao vama služiti. I dok bijah u vas, premda u oskudici, nikomu nisam bio na teret.
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
U oskudici su mi pomogla braća koja dođoše iz Makedonije. U svemu sam se čuvao da vam ne budem težak, a i čuvat ću se.
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
Istine mi Kristove u meni, ove mi hvale nitko neće oduzeti u ahajskim krajevima.
Wherefore? because I love you not? God knoweth.
Zašto? Jer vas ne ljubim? Bog znade!
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.
Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
Opet velim: da me tko ne bi smatrao bezumnim! Uostalom, primite me makar i kao bezumna da se i ja nešto malo pohvalim.
That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
Što govorim, ne govorim po Gospodnju, nego kao u bezumlju, u ovoj hvalisavoj smionosti.
Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
Budući da se mnogi hvale po ljudsku, i ja ću se hvaliti.
For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
Ta rado podnosÄite bezumne, vi umni!
For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
Da, podnosÄite ako vas tko zarobljava, ako vas tko proždire, ako tko otima, ako se tko uznosi, ako vas tko po obrazu bije.
I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
Na sramotu govorim: bili smo, biva, slabi! Ipak, čime se god tko osmjeljuje - u bezumlju govorim - osmjeljujem se i ja!
Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
Hebreji su? I ja sam! Izraelci su? I ja sam! Potomstvo su Abrahamovo? I ja sam!
Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
Poslužitelji su Kristovi? Kao mahnit govorim: ja još više! U naporima - preobilno; u tamnicama - preobilno; u batinama - prekomjerno; u smrtnim pogiblima - često.
Of the Jews five times received I forty stripes save one.
Od Židova primio sam pet puta po četrdeset manje jednu.
Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu.
In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće;
In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladu i žeđi, često u postovima, u studeni i golotinji!
Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
Osim toga, uz drugo, salijetanje svakodnevno, briga za sve crkve.
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
Tko je slab, a ja da ne budem slab? Tko se sablažnjuje, a ja da ne izgaram?
If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
Treba li se hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
Bog i Otac Gospodina Isusa, blagoslovljen u vijeke, zna da ne lažem.
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
U Damasku namjesnik kralja Arete čuvaše grad damaščanski hoteći me uhvatiti.
And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
Ali kroz prozor spustiše me u košari preko zida te umakoh njegovim rukama.