Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас да не мисли по-високо, отколкото трябва да мисли, а да внимава да е разумен, според мярката на вярата, която Бог е разпределил на всеки.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Защото, както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат една и съща служба,
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и поотделно – части един на друг.
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека си служим с тях: ако е пророчество, нека пророкуваме според мярката на вярата;
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
ако е служение – да постоянстваме в служението; ако някой поучава – в учението;
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
ако увещава – в увещаването; ако раздава, да раздава с простосърдечие; ако ръководи, да ръководи с усърдие; ако показва милост, да я показва с радост.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата;
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Благославяйте онези, които ви гонят; благославяйте и не кълнете.
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Радвайте се с онези, които се радват, и плачете с онези, които плачат.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Бъдете единомислени; не високоумствайте, а се предавайте на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
На никого не връщайте зло за зло. Мислете за това, което е добро пред всичките хора.
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките хора.
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: ?На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
И така, ?ако неприятелят ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез доброто.