Mark 9

And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.
И им каза: Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло със сила.
And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them.
И след шест дни Иисус взе Петър, Яков и Йоан и ги заведе на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях.
And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them.
Дрехите Му станаха блестящи и изключително бели, като сняг, както никой белач на земята не може да избели.
And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.
И им се яви Илия с Мойсей и те разговаряха с Иисус.
And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
Тогава Петър заговори и каза на Иисус: Равви, добре е да сме тук; и нека направим три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия;
For he wist not what to say; for they were sore afraid.
защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много.
And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.
И се яви облак и ги засени; и от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.
And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves.
И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Иисус.
And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead.
И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.
And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean.
И те пазеха това слово, като се питаха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите.
And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?
И Го попитаха, казвайки: Защо казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде?
And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.
А Той им каза: Наистина първо Илия ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен.
But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him.
Но аз ви казвам, че Илия е дошъл, и те постъпиха с него както си искаха, така както е писано за него.
And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.
И когато Той дойде при учениците, видя около тях едно голямо множество и книжници, които спореха с тях.
And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him.
И веднага, като Го видя, цялото множество се смая и се завтече към Него, и Го поздравяваха.
And he asked the scribes, What question ye with them?
И Той попита книжниците: За какво спорите с тях?
And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;
И един от множеството Му отговори: Учителю, доведох при Теб сина си, който има ням дух.
And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not.
И където и да го хване, го тръшка; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява. Казах на Твоите ученици да изгонят демона, но те не можаха.
He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.
А Той в отговор им каза: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен.
And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming.
И го доведоха при Него. И когато Го видя, духът веднага го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.
And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.
И Иисус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство.
And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.
А Иисус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно за този, който вярва.
And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.
Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи: Вярвам (Господи)! Помогни на моето неверие!
When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.
А Иисус, като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, като му каза: Ням и глух душе, Аз ти заповядвам: излез от него и не влизай повече в него!
And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead.
И като изпищя и го сгърчи силно, излезе. И детето стана като мъртво, затова повечето казаха, че е умряло.
But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.
Но Иисус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.
And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out?
И когато влезе в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?
And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.
А Той им каза: Този род с нищо не може да излезе, освен с молитва (и пост).
And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.
И като излязоха оттам, минаха през Галилея; а Той искаше никой да не узнае това.
For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.
Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на хора и те ще Го убият. И след като Го убият, на третия ден Той ще възкръсне.
But they understood not that saying, and were afraid to ask him.
Но те не разбраха думата и се страхуваха да Го попитат.
And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way?
И дойдоха в Капернаум. И когато беше в къщата, Той ги попита: Какво разисквахте по пътя?
But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.
А те мълчаха, защото по пътя бяха спорили помежду си кой от тях е по-голям.
And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.
И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.
And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them,
Тогава взе едно детенце и го постави посред тях. И като го прегърна, им каза:
Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.
Който приеме едно от тези дечица в Мое Име, Мен приема; и който приеме Мен, приема не Мен, а Този, който Ме е пратил.
And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.
Тогава Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва демони в Твое Име и му забранихме, защото не ни следва.
But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.
А Иисус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши чудо в Мое Име и да може скоро да Ме злослови.
For he that is not against us is on our part.
Понеже онзи, който не е против нас, е откъм нас.
For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.
Защото, който ви напои с чаша вода в Мое Име, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.
And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.
А който съблазни едно от тези малките, които вярват в Мен, за него би било по-добре да му се окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето.
And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:
И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я. По-добре е за теб да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш две ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
(където "червеят им не умира и огънят не угасва").
And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:
И ако те съблазнява кракът ти, отсечи го. По-добре е за теб да влезеш в живота куц, отколкото да имаш два крака и да бъдеш хвърлен в пъкъла, (в неугасимия огън,
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
където "червеят им не умира и огънят не угасва").
And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:
И ако те съблазнява окото ти, извади го. По-добре е за теб да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
където "червеят им не умира и огънят не угасва".
For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.
Защото всеки ще се осоли с огън (и всяка жертва ще се осоли със сол).
Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.
Добро нещо е солта; но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.