Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
И каза на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото идват!
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на шията му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тези малките.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае, прости му.
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
И седем пъти на ден ако ти съгреши и седем пъти се обърне към теб и каже: Покайвам се! – прощавай му.
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
И апостолите рекоха на Господа: Прибави ни вяра.
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапено зърно, щяхте да кажете на тази черница: Изкорени се и се насади в морето; и тя щеше да послуша.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му каже веднага, щом си дойде от нива: Ела и седни да ядеш?
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Няма ли вместо това да му каже: Приготви нещо да вечерям, препаши се и ми пошетай, докато ям и пия, а ти ще ядеш и пиеш след това?
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Нима ще благодари на слугата за това, че е свършил каквото е било заповядано? (Не мисля.)
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше между Самария и Галилея.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
И когато влизаше в едно село, Го срещнаха десет души прокажени, които, като се спряха надалеч,
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
извикаха със силен глас, казвайки: Иисусе, Наставниче, смили се над нас!
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
И като ги видя, им каза: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, се очистиха.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
А един от тях, като видя, че е изцелен, се върна и със силен глас славеше Бога,
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
и падна на лице при краката на Иисус, и Му благодареше. И той беше самарянин.
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
А Иисус в отговор му каза: Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
Не се ли намериха и други да се върнат и да въздадат слава на Бога освен този другоплеменник?
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
А когато беше попитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, Иисус в отговор им каза: Божието царство не идва така, че да се забелязва;
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
нито ще кажат: Ето, тук или там – защото, ето, Божието царство е сред вас.
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
И каза на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
И като ви кажат: Ето, тук или там – да не отидете, нито да тичате след тях.
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
Но първо Той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от това поколение.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син:
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега; и дойде потопът и ги погуби всички.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
Също така, както стана в дните на Лот: ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и строяха;
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
но в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето заваляха огън и сяра и погубиха всички.
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
Така ще бъде и в деня, когато ще се яви Човешкият Син.
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
В онзи ден, който се намери на покрива на къщата, а вещите му са вкъщи, да не слиза да ги взима; и който е на полето, той също да не се обръща назад.
Remember Lot's wife.
Помнете жената на Лот.
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го запази.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло: единият ще се вземе, а другият ще се остави.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
Две жени ще мелят заедно: едната ще се вземе, а другата ще се остави.
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
(Двама ще бъдат на нива: единият ще се вземе, а другият ще се остави.)
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
Отговориха Му, като казаха: Къде, Господи? А Той им каза: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.