Leviticus 18

And the LORD spake unto Moses, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
Говори на израилевите синове и им кажи: Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
Да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните наредби.
Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
Моите закони да изпълнявате и Моите наредби да пазите и да ходите в тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
Затова да пазите наредбите Ми и законите Ми, чрез които човекът, ако ги изпълнява, ще живее. Аз съм ГОСПОД.
None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
Никой мъж да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм ГОСПОД.
The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
Голотата на баща си и голотата на майка си да не откриваш; тя ти е майка, да не откриваш голотата й.
The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.
Голотата на бащината си жена да не откриваш; тя е голотата на баща ти.
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
Голотата на сестра си — бащината си дъщеря или майчината си дъщеря, родена у дома или родена вън — да не откриваш голотата й.
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
Голотата на дъщерята на сина си или на дъщерята на дъщеря си — да не откриваш голотата им, защото това е твоята голота.
The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
Голотата на дъщерята на бащината си жена, родена от баща ти — тя ти е сестра — да не откриваш голотата й.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Голотата на бащината си сестра да не откриваш; тя е кръвна роднина на баща ти.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
Голотата на майчината си сестра да не откриваш, защото тя е кръвна роднина на майка ти.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
Голотата на бащиния си брат да не откриваш, до жена му да не се доближиш; тя ти е леля.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
Голотата на снаха си да не откриваш; тя е жена на сина ти; да не откриваш голотата й.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.
Голотата на братовата си жена да не откриваш; тя е голотата на брат ти.
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
Голотата на жена и на дъщеря й да не откриваш и да не вземеш дъщерята на сина й или дъщерята на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни кръвни роднини; това е срамота.
Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
И да не вземеш жена заедно със сестра й, че да й стане съперница, като откриеш голотата й до нея, докато е жива.
Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
Да не се доближиш до жена, когато е отделена поради нечистотата си, за да откриеш голотата й.
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.
И да нямаш полово сношение с жената на ближния си и да се оскверниш с нея.
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
Да не даваш от потомството си, за да преминат през огъня на Молох, и да не оскверниш Името на своя Бог. Аз съм ГОСПОД.
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
С мъжки пол да не легнеш като с жена — това е гнусота.
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
И с никакво животно да не легнеш и да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвкупи с него — това е мръсотия.
Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
Не се осквернявайте с нито едно от тези неща, защото с всички тях се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас.
And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
И земята се оскверни и Аз въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.
Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
Но вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусотии, нито местен жител, нито пришълец, който пребивава между вас —
(For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
защото всички тези гнусотии вършеха хората на тази земя, които бяха преди вас, и земята се оскверни —
That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
за да не избълва земята и вас, когато я осквернявате, както избълва народа, който беше преди вас.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
Защото всеки, който върши някоя от тези гнусотии, хората, които ги вършат, ще се изтребят отсред народа си.
Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
И така, пазете заповедите Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, и не се осквернявайте с тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.