John 20

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба.
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.
Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и им каза: Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили!
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.
И така, Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба.
So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.
И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.
And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.
И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре.
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; и видя плащаниците сложени
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
и кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място.
Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна до гроба; и видя и повярва.
For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
Then the disciples went away again unto their own home.
Тогава учениците се върнаха пак у тях си.
But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,
А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и както плачеше, надникна в гроба
And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.
и видя два ангела в бяло да седят там, където беше лежало тялото на Иисус – единият при главата, а другият при краката.
And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
И те й казаха: Жено, защо плачеш? Каза им: Защото са взели моя Господ и не зная къде са Го положили.
And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
Като каза това, тя се обърна назад и видя Иисус, че стои, но не разбра, че беше Иисус.
Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
Иисус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му каза: Господине, ако Ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил, и аз ще Го взема.
Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.
Иисус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни!, което значи: Учителю!
Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.
Иисус й каза: Не се вкопчвай в Мен, защото още не съм се възнесъл при Своя Отец; но иди при братята Ми и им кажй: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.
Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той й е казал това.
Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.
А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите, Иисус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!
And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.
И като каза това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.
Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.
И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас.
And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:
И като каза това, духна върху тях и им каза: Приемете Свети Дух.
Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.
На които простите греховете, простени им са; на които задържите, задържани са.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Иисус.
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. Но той им каза: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в белега от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам!
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.
И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома – с тях. Иисус дойде, като вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.
Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
Тома в отговор Му каза: Господ мой и Бог мой!
Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.
Иисус му каза: (Тома,) понеже Ме видя, ти повярва. Блажени, които не са видели и са повярвали.
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:
И Иисус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тази книга.
But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.
А тези са написани, за да повярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото Име.