Job 23

Then Job answered and said,
Тогава Йов отговори и каза:
Even to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than my groaning.
Дори и днес оплакването ми е горчиво и въздишането си да спра не мога.
Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat!
О, да бих знаел къде да Го намеря! Да бих могъл да ида до престола Му!
I would order my cause before him, and fill my mouth with arguments.
Пред Него делото си бих изложил, устата си със доказателства напълнил,
I would know the words which he would answer me, and understand what he would say unto me.
узнал бих думите, които би ми отговорил, и бих разбрал каквото би ми казал.
Will he plead against me with his great power? No; but he would put strength in me.
Дали Той би се борил с мен с голямата Си сила? Не, на мен Той би внимавал.
There the righteous might dispute with him; so should I be delivered for ever from my judge.
Тогава праведникът би разисквал с Него и аз бих се избавил завинаги от Съдията си.
Behold, I go forward, but he is not there; and backward, but I cannot perceive him:
Ето, отивам напред, но Него Го няма; и назад, но не Го забелязвам;
On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him:
наляво, където работи, не мога да Го видя; надясно се крие и не Го съглеждам.
But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.
Той обаче знае пътя ми; изпитал ме е, ще изляза като злато.
My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined.
Кракът ми се е държал здраво за Неговите стъпки и пътя Му съм пазил, не съм се отклонил.
Neither have I gone back from the commandment of his lips; I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food.
От заповедта на устните Му не съм се отделил; словата на устата Му съм пазил повече от намерението си.
But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he doeth.
Но Той е с едно намерение и кой може да Го обърне? Каквото желае душата Му, това прави.
For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.
Той завършва това, което ми е определено; и много такива неща има у Него.
Therefore am I troubled at his presence: when I consider, I am afraid of him.
Затова аз се ужасявам от лицето Му; размишлявам и се страхувам от Него.
For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me:
Да, Бог е отслабил сърцето ми и Всемогъщият ме ужаси,
Because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face.
тъй като не бях отсечен преди тъмнината и не скри от лицето ми мрака.