Job 16

Then Job answered and said,
Тогава Йов отговори и каза:
I have heard many such things: miserable comforters are ye all.
Много такива съм слушал; окаяни утешители сте всички вие!
Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?
Имат ли край вятърничавите думи? Или какво те подбужда да отговаряш?
I also could speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you.
Аз също можех да говоря като вас, да бе душата ви на мястото на моята душа. Можех думи против вас да трупам и глава да клатя срещу вас.
But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.
Аз бих ви укрепил с устата си и утехата на устните ми би донесла облекчение.
Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased?
Ако говоря, болката ми не олеква, ако мълча, какво ме облекчава?
But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company.
Но Той сега ме изтощи. Ти цялото ми домочадие опустоши.
And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face.
Сграбчил си ме и това е за свидетелство; мършавостта ми се изправя против мен и свидетелства в лицето ми.
He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.
Гневът Му ме разкъсва и преследва, със зъби скърца против мен, като противник остри против мен очите си.
They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me.
Отварят против мен устата си, по бузата ме удрят със презрение и против мен събират се.
God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked.
Бог ме предава на неправедния, в ръцете на безбожните ме хвърля.
I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark.
Бях в покой — Той ме разтърси, за врата ме хвана и разби ме, за Свой прицел ме постави.
His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.
Стрелците Му ме обикалят — пронизва без пощада бъбреците ми, излива жлъчката ми на земята.
He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.
Разцепва ме със пролом върху пролом, връх мен се спуска като великан.
I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.
Върху кожата си вретище уших и рога си в пръстта окалях.
My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;
Лицето ми от плач подпухна и смъртна сянка е върху клепачите ми,
Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure.
макар в ръцете ми насилие да няма и да е чиста моята молитва.
O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.
О, земьо, не покривай ти кръвта ми и нека няма място за вика ми!
Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.
Ето, и сега свидетелят ми е в небето и този, що свидетелства за мен — във висините.
My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God.
Приятелите ми ми се присмиват. Окото ми рони сълзи към Бога,
O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour!
за да защити правото на човек пред Бога и на човешки син — пред ближния му.
When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.
Защото преброените години отминават и аз ще отида на път, от който няма да се върна.