II Corinthians 11

Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
О, да бихте потърпели още малко моето безумие! Но и вие наистина ме търпите!
For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих за един Мъж, за да ви представя като чиста девица пред Христос.
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
Но се боя, да не би както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос.
For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Иисус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите това.
For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
Обаче аз мисля, че не съм в нищо по-долен от превъзходните апостоли!
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
Но дори и да съм неучен в говоренето, в познанието не съм; и ние по всякакъв начин сме ви показали това пред всички.
Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
Грях ли сторих, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром?
I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас.
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
А когато бях при вас и изпаднах в нужда, не дотежах на никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих и ще се пазя, да не ви бъда в тежест.
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
Христовата истина, която е в мен, свидетелства, че никой няма да ми отнеме тази похвала в ахайските места.
Wherefore? because I love you not? God knoweth.
Защо? Защото не ви любя ли? Бог знае!
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
А каквото правя, това и ще правя, за да отрежа възможността на тези, които търсят възможност да бъдат считани за такива, каквито сме ние, в това, с което те се хвалят.
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
Защото такива хора са лъжеапостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли.
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината.
Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
Така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; ако ли не, приемете ме като безумен, та и аз да се похваля малко.
That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
Това, което казвам, не го казвам по Господа, а като в безумие, в тази моя увереност на хваленето.
Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз.
For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;
For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.
I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
За срам казвам, че бяхме слаби; но в каквото се осмелява някой – неразумно говоря – осмелявам се и аз.
Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
Евреи ли са? И аз съм. Израилтяни ли са? И аз съм. Авраамово потомство ли са? И аз съм.
Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
Христови служители ли са? – В безумие говоря. – Аз още повече. Бил съм в много повече усилия, прекомерно в бичувания, още повече в тъмници и много пъти и на смърт.
Of the Jews five times received I forty stripes save one.
Пет пъти юдеите са ми удряли по четиридесет удара без един,
Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
три пъти са ме били с тояги, веднъж са ме пребивали с камъни, три пъти съм претърпявал корабокрушение, една нощ и един ден съм бил сред морските стихии.
In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в града, в опасност в пустинята, в опасност в морето, в опасност между лъжебратя;
In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в пост, в студ и голота;
Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
и освен всичко, това, което тежи върху мен всеки ден – грижата за всичките църкви.
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз?
If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
Ако трябва да се хваля, ще се похваля със своята немощ.
The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
Бог и Отец на нашия Господ Иисус (Христос), който е благословен до века, знае, че не лъжа.
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
В Дамаск областният управител на цар Арета постави стража в град Дамаск, за да ме улови,
And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
но през един прозорец ме спуснаха по стената с кош и избягах от ръцете му.