I Kings 7

But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.
А Соломон строи своята къща тринадесет години и завърши цялата си къща.
He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof was an hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.
И построи къщата "Ливанска гора". Дължината й беше сто лакътя, ширината й — петдесет лакътя, а височината й — тридесет лакътя, на четири реда кедрови колони с кедрови греди върху колоните.
And it was covered with cedar above upon the beams, that lay on forty five pillars, fifteen in a row.
Беше покрита с кедър отгоре над страничните помещения, които бяха върху колоните — четиридесет и пет на брой, по петнадесет на ред.
And there were windows in three rows, and light was against light in three ranks.
И имаше решетки на прозорците в три реда — прозорец срещу прозорец в три реда.
And all the doors and posts were square, with the windows: and light was against light in three ranks.
И всичките врати и стълбове на вратите имаха правоъгълни рамки; прозорец срещу прозорец в три реда.
And he made a porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits: and the porch was before them: and the other pillars and the thick beam were before them.
Той направи и предверна зала с колони, дълга петдесет лакътя и широка тридесет лакътя; и още една зала пред тази с колони и стъпала пред тях.
Then he made a porch for the throne where he might judge, even the porch of judgment: and it was covered with cedar from one side of the floor to the other.
Направи и престолната зала, в която да съди, Залата на съда; и тя беше покрита с кедрово дърво от пода до тавана.
And his house where he dwelt had another court within the porch, which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh's daughter, whom he had taken to wife, like unto this porch.
А къщата му, където живееше, беше в друг двор навътре от залата, със същата изработка. Соломон направи и къща като тази зала за дъщерята на фараона, която беше взел за жена.
All these were of costly stones, according to the measures of hewed stones, sawed with saws, within and without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside toward the great court.
Всичко това беше от благородни камъни, камъни дялани по мярка, рязани с триони, отвътре и отвън, от основата до стрехите и отвън до големия двор.
And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten cubits, and stones of eight cubits.
И основата беше от благородни камъни, големи камъни, камъни от десет лакътя и камъни от осем лакътя.
And above were costly stones, after the measures of hewed stones, and cedars.
И отгоре имаше благородни камъни, камъни дялани по мярка и кедрово дърво.
And the great court round about was with three rows of hewed stones, and a row of cedar beams, both for the inner court of the house of the LORD, and for the porch of the house.
Така големият двор наоколо имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, също като вътрешния двор на ГОСПОДНИЯ дом и предверната зала на дома.
And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.
А цар Соломон изпрати да доведат Хирам от Тир.
He was a widow's son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass: and he was filled with wisdom, and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work.
Той беше син на една вдовица от нефталимовото племе, а баща му беше тирянин. Той работеше с бронз и беше изпълнен с мъдрост и разум, и знание да работи всякаква работа с бронз. И той дойде при цар Соломон и изработи цялата му работа.
For he cast two pillars of brass, of eighteen cubits high apiece: and a line of twelve cubits did compass either of them about.
Той изработи двата бронзови стълба. Височината на всеки един стълб беше осемнадесет лакътя и връв от дванадесет лакътя измерваше обиколката на другия стълб.
And he made two chapiters of molten brass, to set upon the tops of the pillars: the height of the one chapiter was five cubits, and the height of the other chapiter was five cubits:
Той направи и два капитела от леян бронз, за да ги постави на върховете на стълбовете. Височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител беше пет лакътя.
And nets of checker work, and wreaths of chain work, for the chapiters which were upon the top of the pillars; seven for the one chapiter, and seven for the other chapiter.
На капителите, които бяха на върха на стълбовете, имаше плетени мрежи и венци от верижки — седем за единия капител и седем за другия капител.
And he made the pillars, and two rows round about upon the one network, to cover the chapiters that were upon the top, with pomegranates: and so did he for the other chapiter.
Така той направи стълбовете и два реда нарове наоколо на едната мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върха на стълбовете; така направи и за другия капител.
And the chapiters that were upon the top of the pillars were of lily work in the porch, four cubits.
Капителите, които бяха на върха на стълбовете в предверната зала, бяха с формата на крем, от четири лакътя.
And the chapiters upon the two pillars had pomegranates also above, over against the belly which was by the network: and the pomegranates were two hundred in rows round about upon the other chapiter.
Капителите на двата стълба също имаха отгоре нарове, до изпъкналата част, която беше до мрежата. Тези нарове бяха двеста, на редове наоколо върху всеки капител.
And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin: and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.
И изправи стълбовете при предверната зала на храма. Изправи десния стълб и го нарече Яхин. Изправи и левия стълб и го нарече Воаз.
And upon the top of the pillars was lily work: so was the work of the pillars finished.
И на върха на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши изработката на стълбовете.
And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other: it was round all about, and his height was five cubits: and a line of thirty cubits did compass it round about.
Направи и леяното море, десет лакътя от единия му ръб до другия му ръб, с кръгла форма. Височината му беше пет лакътя и връв от тридесет лакътя измерваше обиколката му.
And under the brim of it round about there were knops compassing it, ten in a cubit, compassing the sea round about: the knops were cast in two rows, when it was cast.
Под ръба му декоративни цветни пъпки го обикаляха отвсякъде, по десет на лакът, и обхващаха морето отвсякъде. Цветните пъпки бяха на два реда, изляни заедно с него.
It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward.
То стоеше на дванадесет говеда: три обърнати на север, три обърнати на запад, три обърнати на юг и три обърнати на изток. Морето беше отгоре върху тях и всичките им задни части бяха обърнати навътре.
And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.
Дебелината му беше една длан, а ръбът му беше изработен като ръба на чаша, като цвят на крем; и събираше две хиляди вата.
And he made ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.
Направи и десет бронзови стойки; дължината на една стойка беше четири лакътя, ширината й — четири лакътя и височината й — три лакътя.
And the work of the bases was on this manner: they had borders, and the borders were between the ledges:
А ето изработката на стойките: те имаха странични плочи и страничните плочи бяха между рамките;
And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims: and upon the ledges there was a base above: and beneath the lions and oxen were certain additions made of thin work.
и на краищата, които бяха между рамките, имаше лъвове, говеда и херувими; и отгоре на рамките имаше поставка, а отдолу на лъвовете и говедата имаше венци, направени като висящи.
And every base had four brasen wheels, and plates of brass: and the four corners thereof had undersetters: under the laver were undersetters molten, at the side of every addition.
А всяка стойка имаше четири бронзови колела с бронзови оси и четирите й крака имаха рамена; рамената бяха изляни под умивалника и срещу всяко имаше венци.
And the mouth of it within the chapiter and above was a cubit: but the mouth thereof was round after the work of the base, a cubit and an half: and also upon the mouth of it were gravings with their borders, foursquare, not round.
И отворът й вътре в капитела и отгоре беше един лакът и отворът й беше кръгъл, като изработката на стойката, един лакът и половина; и на отвора й имаше резба; а краищата им бяха четвъртити, а не кръгли.
And under the borders were four wheels; and the axletrees of the wheels were joined to the base: and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.
И четирите колела бяха под краищата и осите на колелата се съединяваха със стойката. Височината на едното колело беше един лакът и половина.
And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel: their axletrees, and their naves, and their felloes, and their spokes, were all molten.
Изработката на колелата беше като изработката на колело на колесница; осите им, кръговете им, спиците им и главините им бяха целите изляни.
And there were four undersetters to the four corners of one base: and the undersetters were of the very base itself.
А на четирите ъгъла на всяка стойка имаше четири рамена; рамената й бяха част от самата стойка.
And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high: and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were of the same.
И в горната част на стойката имаше кръгла форма висока половин лакът; и в горната част на стойката бяха дръжките й и краищата й, част от самата нея.
For on the plates of the ledges thereof, and on the borders thereof, he graved cherubims, lions, and palm trees, according to the proportion of every one, and additions round about.
И по плочите на дръжките й и по краищата му той изряза херувими, лъвове и палми, според свободното място върху всяко, с венци наоколо.
After this manner he made the ten bases: all of them had one casting, one measure, and one size.
Така направи десетте стойки; всички бяха от една отливка, с една мярка и една форма.
Then made he ten lavers of brass: one laver contained forty baths: and every laver was four cubits: and upon every one of the ten bases one laver.
Направи и десет умивалника от бронз; един умивалник побираше четиридесет вати и един умивалник беше четири лакътя. Върху всяка от десетте стойки имаше по един умивалник.
And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house: and he set the sea on the right side of the house eastward over against the south.
После постави стойките — пет от дясната страна на дома и пет от лявата страна на дома; и постави леяното море от дясната страна на дома, на изток, към юг.
And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basons. So Hiram made an end of doing all the work that he made king Solomon for the house of the LORD:
И Хирам направи умивалниците и лопатите, и легените. Така Хирам приключи вършенето на цялата работа, която вършеше на цар Соломон за ГОСПОДНИЯ дом:
The two pillars, and the two bowls of the chapiters that were on the top of the two pillars; and the two networks, to cover the two bowls of the chapiters which were upon the top of the pillars;
двата стълба, кръглите капители, които бяха на върха на двата стълба, двете мрежи, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върха на стълбовете;
And four hundred pomegranates for the two networks, even two rows of pomegranates for one network, to cover the two bowls of the chapiters that were upon the pillars;
и четиристотинте нара за двете мрежи — по два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върховете на стълбовете;
And the ten bases, and ten lavers on the bases;
и десетте стойки и десетте умивалника върху стойките;
And one sea, and twelve oxen under the sea;
едното море и дванадесетте говеда под морето;
And the pots, and the shovels, and the basons: and all these vessels, which Hiram made to king Solomon for the house of the LORD, were of bright brass.
котлите, лопатите и легените. Всички тези вещи, които Хирам направи на цар Соломон за ГОСПОДНИЯ дом, бяха от полиран бронз.
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarthan.
Царят ги изля на Йорданското поле в глинената земя между Сокхот и Царетан.
And Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding many: neither was the weight of the brass found out.
И Соломон остави всичките вещи, без да ги претегли, защото бяха прекалено много; теглото на бронза не можеше да се установи.
And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the LORD: the altar of gold, and the table of gold, whereupon the shewbread was,
Така Соломон направи всичките вещи, които бяха за ГОСПОДНИЯ дом: златния олтар и златната маса, на която се полагаха присъствените хлябове,
And the candlesticks of pure gold, five on the right side, and five on the left, before the oracle, with the flowers, and the lamps, and the tongs of gold,
светилниците — пет от дясната страна и пет от лявата, пред вътрешната зала, от чисто злато; и цветята и светилата, и щипците от злато;
And the bowls, and the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers of pure gold; and the hinges of gold, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, to wit, of the temple.
чашите, ножовете, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато; и резетата за вратите на вътрешния дом, на пресвятото място, и за вратите на дома, на храма, от злато.
So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated; even the silver, and the gold, and the vessels, did he put among the treasures of the house of the LORD.
Така беше завършена цялата работа, която цар Соломон извърши за ГОСПОДНИЯ дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид — среброто и златото, и вещите — и ги сложи в съкровищниците на ГОСПОДНИЯ дом.