I Chronicles 24

亚伦子孙的班次记在下面:亚伦的儿子是拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛。
Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
拿答、亚比户死在他们父亲之先,没有留下儿子;故此,以利亚撒、以他玛供祭司的职分。
Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož konali úřad kněžský Eleazar a Itamar.
以利亚撒的子孙撒督和以他玛的子孙亚希米勒,同著大卫将他们的族弟兄分成班次。
Kteréž zpořádal David, totiž Sádocha z synů Eleazarových, a Achimelecha z synů Itamarových, vedlé počtu a řádu jejich v přisluhováních jejich.
以利亚撒子孙中为首的比以他玛子孙中为首的更多,分班如下:以利亚撒的子孙中有十六个族长,以他玛的子孙中有八个族长;
Nalezeno pak synů Eleazarových více předních mužů, než synů Itamarových, a rozdělili je. Z synů Eleazarových bylo předních po domích otcovských šestnáct, a z synů Itamarových po čeledech otcovských osm.
都掣籤分立,彼此一样。在圣所和 神面前作首领的有以利亚撒的子孙,也有以他玛的子孙。
I rozděleni jsou losem jedni od druhých, ačkoli byli knížata nad věcmi svatými, a knížata Boží z synů Eleazarových a z synů Itamarových.
作书记的利未人拿坦业的儿子示玛雅在王和首领,与祭司撒督、亚比亚他的儿子亚希米勒,并祭司利未人的族长面前记录他们的名字。在以利亚撒的子孙中取一族,在以他玛的子孙中取一族。
I popsal je Semaiáš syn Natanaelův, písař z pokolení Léví před králem a knížaty, a Sádochem knězem a Achimelechem synem Abiatarovým i knížaty čeledí otcovských mezi kněžími a Levíty, tak že dům otcovský jeden zaznamenán Eleazarovi, tolikéž druhý zaznamenán Itamarovi.
掣籤的时候,第一掣出来的是耶何雅立,第二是耶大雅,
Padl pak los první na Jehoiariba, na Jedaiáše druhý,
第三是哈琳,第四是梭琳,
Na Charima třetí, na Seorima čtvrtý,
第五是玛基雅,第六是米雅民,
Na Malkiáše pátý, na Miamin šestý,
第七是哈歌斯,第八是亚比雅,
Na Hakkoza sedmý, na Abiáše osmý,
第九是耶书亚,第十是示迦尼,
Na Jesua devátý, na Sechaniáše desátý,
第十一是以利亚实,第十二是雅金,
Na Eliasiba jedenáctý, na Jakima dvanáctý,
第十三是胡巴,第十四是耶是比押,
Na Chuppa třináctý, na Jesebaba čtrnáctý,
第十五是璧迦,第十六是音麦,
Na Bilgu patnáctý, na Immera šestnáctý,
第十七是希悉,第十八是哈辟悉,
Na Chezira sedmnáctý, na Happizeza osmnáctý,
第十九是毗他希雅,第二十是以西结,
Na Petachiáše devatenáctý, na Ezechiele dvadcátý,
第二十一是雅斤,第二十二是迦末,
Na Jachina jedenmecítmý, na Gamule dvamecítmý,
第二十三是第来雅,第二十四是玛西亚。
Na Delaiáše třímecítmý, na Maaseiáše čtyřmecítmý.
这就是他们的班次,要照耶和华─以色列的 神借他们祖宗亚伦所吩咐的条例进入耶和华的殿办理事务。
Ti jsou, jenž zřízeni byli v přisluhováních svých, aby vcházeli do domu Hospodinova podlé řádu svého, pod spravou Arona otce jejich, jakož mu byl přikázal Hospodin Bůh Izraelský.
利未其余的子孙如下:暗兰的子孙里有书巴业;书巴业的子孙里有耶希底亚。
Z synů Léví ostatních, z synů Amramových Subael, z synů Subael Jechdeiáš.
利哈比雅的子孙里有长子伊示雅。
Z Rechabiáše, z synů Rechabiášových kníže Iziáš.
以斯哈的子孙里有示罗摩;示罗摩的子孙里有雅哈。
Z Izara Selomot, z synů Selomotových Jachat.
希伯伦的子孙里有长子耶利雅,次子亚玛利亚,三子雅哈悉,四子耶加面。
Synové pak Jeriášovi: Amariáš druhý, Jachaziel třetí, Jekamam čtvrtý.
乌薛的子孙里有米迦;米迦的子孙里有沙密。
Syn Uzielův Mícha, z synů Míchy Samir.
米迦的兄弟是伊示雅;伊示雅的子孙里有撒迦利雅。
Bratr Míchův Iziáš, a syn Iziášův Zachariáš.
米拉利的儿子是抹利、母示、雅西雅;雅西雅的儿子有比挪;
Synové Merari: Moholi a Musi, synové Jaaziášovi: Beno.
米拉利的子孙里有雅西雅的儿子比挪、朔含、撒刻、伊比利。
Synové Merari z Jaaziáše: Beno, Soham, Zakur a Ibri.
抹利的儿子是以利亚撒;以利亚撒没有儿子。
Z Moholi Eleazar, kterýž neměl synů.
基士的子孙里有耶拉篾。
Z Cisa synové Cisovi: Jerachmeel.
母示的儿子是末力、以得、耶利摩。按著宗族这都是利未的子孙。
Synové pak Musi: Moholi, Eder a Jerimot. Ti jsou synové Levítů po domích otců svých.
他们在大卫王和撒督,并亚希米勒与祭司利未人的族长面前掣籤,正如他们弟兄亚伦的子孙一般。各族的长者与兄弟没有分别。
I ti také metali losy naproti bratřím svým, synům Aronovým, před Davidem králem, Sádochem a Achimelechem, i knížaty otcovských čeledí z kněží a Levítů, z čeledí otcovských, každý přednější naproti bratru svému mladšímu.