Ezra 2

Ary izao no olona amin'izany tany izany izay niakatra avy amin'ny fahababoana, izay nobaboin'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, ka nentiny ho any Babylona, ary niverina ho any Jerosalema sy Joda, samy ho any an-tanànany avy,
hii sunt autem filii provinciae qui ascenderunt de captivitate quam transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis in Babylonem et reversi sunt in Hierusalem et Iudam unusquisque in civitatem suam
dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Isiraely dia izao:
qui venerunt cum Zorobabel Hiesua Neemia Saraia Rahelaia Mardochai Belsan Mesphar Beguai Reum Baana numerus virorum populi Israhel
Ny taranak'i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo;
filii Pharos duo milia centum septuaginta duo
ny taranak'i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato;
filii Sephetia trecenti septuaginta duo
ny taranak'i Ara dia dimy amby fito-polo amby fiton-jato;
filii Area septingenti septuaginta quinque
ny taranak'i Pahatamoaba, avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba, dia roa ambin'ny folo amby valon-jato sy roa arivo;
filii Phaethmoab filiorum Iosue Ioab duo milia octingenti duodecim
ny taranak'i Eliama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
filii Helam mille ducenti quinquaginta quattuor
ny taranak'i Zato dia dimy amby efa-polo amby sivin-jato;
filii Zeththua nongenti quadraginta quinque
ny taranak'i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato;
filii Zacchai septingenti sexaginta
ny taranak'i Bany dia roa amby efa-polo amby enin-jato;
filii Bani sescenti quadraginta duo
ny taranak'i Bebay dia telo amby roa-polo amby enin-jato;
filii Bebai sescenti viginti tres
ny taranak'i Azgada dia roa amby roa-polo amby roan-jato sy arivo;
filii Azgad mille ducenti viginti duo
ny taranak'i Adonikama dia enina amby enim-polo amby enin-jato;
filii Adonicam sescenti sexaginta sex
ny taranak'i Bigvay dia enina amby dimam-polo sy roa arivo;
filii Beguai duo milia quinquaginta sex
ny taranak'i Adina dia efatra amby dimam-polo amby efa-jato;
filii Adin quadringenti quinquaginta quattuor
ny taranak'i Atera, avy tamin'i Hezekia, dia valo amby sivi-folo;
filii Ater qui erant ex Hiezechia nonaginta octo
ny taranak'i Bezay dia telo amby roa-polo amby telon-jato;
filii Besai trecenti viginti tres
ny taranak'i Jora dia roa ambin'ny folo amby zato;
filii Iora centum duodecim
ny taranak'i Hasoma dia telo amby roa-polo amby roan-jato;
filii Asom ducenti viginti tres
ny zanak'i Gibara dia dimy amby sivi-folo;
filii Gebbar nonaginta quinque
ny zanak'i Betlehema dia telo amby roa-polo amby zato;
filii Bethleem centum viginti tres
ny mponina tany Netofa dia enina amby dimam-polo;
viri Netupha quinquaginta sex
ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato;
viri Anathoth centum viginti octo
ny zanak'i Azmaveta dia roa amby efa-polo;
filii Azmaveth quadraginta duo
ny zanak'i Kiriat-arima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato;
filii Cariathiarim Caephira et Beroth septingenti quadraginta tres
ny zanak'i Rama sy Gaba dia iraika amby roa-polo amby enin-jato;
filii Arama et Gaba sescenti viginti unus
ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato;
viri Machmas centum viginti duo
ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby roan-jato;
viri Bethel et Gai ducenti viginti tres
ny zanak'i Nebo dia roa amby dimam-polo;
filii Nebo quinquaginta duo
ny taranak i Magbisy dia enina amby dimam-polo amby zato;
filii Megbis centum quinquaginta sex
ny zanak'ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
filii Helam alterius mille ducenti quinquaginta quattuor
ny taranak'i Harima dia roa-polo amby telon-jato;
filii Arim trecenti viginti
ny zanak'i Loda sy Hadida ary Ono dia dimy amby roa-polo amby fiton-jato;
filii Lod Adid et Ono septingenti viginti quinque
ny zanak'i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato;
filii Hiericho trecenti quadraginta quinque
ny zanak'i Sena dia telo-polo amby enin-jato sy telo arivo.
filii Sennaa tria milia sescenti triginta
Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak'i Jedaia, avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato;
sacerdotes filii Idaia in domo Hiesue nongenti septuaginta tres
ny taranak'Imera dia roa amby dimam-polo sy arivo;
filii Emmer mille quinquaginta duo
ny taranak'i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo;
filii Phessur mille ducenti quadraginta septem
ny taranak'i Harima dia fito ambin'ny folo sy arivo.
filii Arim mille decem et septem
Ary ny Levita koa dia izao: Ny taranak'i Jesoa sy Kadmiela, avy tamin'ny taranak'i Hodavia, dia efatra amby fito-polo.
Levitae filii Hiesue et Cedmihel filiorum Odevia septuaginta quattuor
Ary ny mpihira koa dia izao; Ny taranak'i Asafa dia valo amby roa-polo amby zato.
cantores filii Asaph centum viginti octo
Ary ny taranaky ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak'i Saloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Talmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobay, dia sivy amby telo-polo amby zato izy rehetra.
filii ianitorum filii Sellum filii Ater filii Telmon filii Accub filii Atita filii Sobai universi centum triginta novem
Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak'i Ziha, ny taranak'i Hasofa, ny taranak'i Tabaota,
Nathinnei filii Sia filii Asupha filii Tebbaoth
ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Siaha, ny taranak'i Padona,
filii Ceros filii Siaa filii Phadon
ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Hagabaha, ny taranak'i Akoba,
filii Levana filii Agaba filii Accub
ny taranak'i Hagaba, ny taranak'i Salmay, ny taranak'i Hanana,
filii Agab filii Selmai filii Anan
ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gahara, ny taranak'i Reaia,
filii Gaddel filii Gaer filii Rahaia
ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda, ny taranak'i Gazama,
filii Rasin filii Nechoda filii Gazem
ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea, ny taranak'i Besay,
filii Aza filii Phasea filii Besee
ny taranak'i Asna, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita,
filii Asenaa filii Munim filii Nephusim
ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakofa, ny taranak'i Harora,
filii Becbuc filii Acupha filii Arur
ny taranak'i Bazlota, ny taranak'i Mehida, ny taranak'i Harsa,
filii Besluth filii Maida filii Arsa
ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Tema,
filii Bercos filii Sisara filii Thema
ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Hatifa.
filii Nasia filii Atupha
Ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona koa dia izao: Ny taranak'i Sotahy, ny taranak'i Sofereta, ny taranak'i Peroda,
filii servorum Salomonis filii Sotei filii Suphereth filii Pharuda
ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela,
filii Iala filii Dercon filii Gedel
ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Pokereta-hazebaima, ny taranak'i Amy.
filii Saphatia filii Athil filii Phocereth qui erant de Asebaim filii Ammi
Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'i Solomona dia roa amby sivi-folo amby telon-jato.
omnes Nathinnei et filii servorum Salomonis trecenti nonaginta duo
Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adana ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy, na avy tamin'ny Isiraely, na tsia):
et hii qui ascenderunt de Thelmela Thelarsa Cherub et Don et Mer et non potuerunt indicare domum patrum suorum et semen suum utrum ex Israhel essent
ny taranak'i Delaia, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, dia roa amby dimam-polo amby enin-jato.
filii Delaia filii Tobia filii Necoda sescenti quinquaginta duo
Ary ny avy tamin'ny taranaky ny mpisorona dia izao: Ny taranak'i Habaia, ny taranak'i Hakoza, ny taranak'i Barzilay; nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Barzilay Gileadita io, ka dia notononina araka ny anarany.
et de filiis sacerdotum filii Obia filii Accos filii Berzellai qui accepit de filiabus Berzellai Galaditis uxorem et vocatus est nomine eorum
Ireo no nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin'ny fisoronana.
hii quaesierunt scripturam genealogiae suae et non invenerunt et eiecti sunt de sacerdotio
Ary ny governora nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima.
et dixit Athersatha eis ut non comederent de sancto sanctorum donec surgeret sacerdos doctus atque perfectus
Ny tontalin'ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina,
omnis multitudo quasi unus quadraginta duo milia trecenti sexaginta
afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nisy mpihiralahy sy mpihiravavy roan-jato teo aminy;
exceptis servis eorum et ancillis qui erant septem milia trecenti triginta septem et in ipsis cantores atque cantrices ducentae
ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato;
equi eorum septingenti triginta sex muli eorum ducenti quadraginta quinque
ny ramevany dia dimy amby telo -polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo.
cameli eorum quadringenti triginta quinque asini eorum sex milia septingenti viginti
Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana, rehefa tonga tao an-tranon'i Jehovah tany Jerosalema, dia nanatitra tamin'ny sitrapo hananganana ny tranon'Andriamanitra eo amin'ilay efa niorenany.
et de principibus patrum cum ingrederentur templum Domini quod est in Hierusalem sponte obtulerunt in domum Dei ad extruendam eam in loco suo
Nanome araka izay nananany avy izy hanampy ny vola voavory hanaovana ny asa, dia darika volamena arivo sy enina alina ary mane volafotsy dimy arivo ary akanjo-mpisorona zato.
secundum vires suas dederunt in inpensas operis auri solidos sexaginta milia et mille argenti minas quinque milia et vestes sacerdotales centum
Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny sasany tamin'ny vahoaka sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra samy tao an-tanànany avy.
habitaverunt ergo sacerdotes et Levitae et de populo et cantores et ianitores et Nathinnei in urbibus suis universusque Israhel in civitatibus suis