Proverbs 18

Izay mitokana ho azy dia mitady ny mahafinaritra ny tenany ihany, Misafoaka manohitra izay hevitra mahasoa rehetra izy.
Kiu apartiĝas, tiu serĉas sian volupton Kaj iras kontraŭ ĉiu saĝa konsilo.
Ny adala tsy mba finaritra amin'ny fahalalana, Fa ta-haneho izay ao am-pony.
Malsaĝulo ne deziras prudenton, Sed nur malkovri sian koron.
Raha avy ny ratsy fanahy, dia avy ny fanamavoana; Ary miaraka amin'ny fahafaham-baraka ny henatra.
Kiam venas malvirtulo, Venas ankaŭ malestimo kun honto kaj moko.
Rano lalina ny teny aloaky ny vavan'ny olona, Ary rano miboiboika ny loharanon'ny fahendrena,
La vortoj de homa buŝo estas profunda akvo; La fonto de saĝo estas fluanta rivero.
Tsy mety raha manohana ny ratsy fanahy Handresy ny marina amin'ny fitsarana.
Ne estas bone favori malvirtulon, Por faligi virtulon ĉe la juĝo.
Ny molotry ny adala manatona ny fifandirana, Ary ny vavany mihantsy kapoka.
La lipoj de malsaĝulo kondukas al malpaco, Kaj lia buŝo venigas batojn.
Ny vavan'ny adala no fandringanana azy, Ary ny molony ihany no fandriky ny fanahiny.
La buŝo de malsaĝulo estas pereo por li, Kaj liaj lipoj enretigas lian animon.
Ny tenin'ny mpifosafosa dia toy ny hanim-py Ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra.
La vortoj de kalumnianto estas kiel frandaĵoj, Kaj ili penetras en la profundon de la ventro.
Ary izay malaina amin'ny asany Dia rahalahin'ny mpanimba.
Kiu estas senzorga en sia laborado, Tiu estas frato de pereiganto.
Ny anaran'i Jehovah dia tilikambo mafy; Ny marina miezaka ho ao aminy ka voavonjy.
La nomo de la Eternulo estas fortika turo: Tien kuras virtulo, kaj estas ŝirmata.
Ny haren'ny manan-karena no vohiny mafy, Ary raha araka ny fiheviny, dia toa manda avo izany.
La havo de riĉulo estas lia fortika urbo, Kaj kiel alta muro en lia imago.
Ny fireharehan'ny fon'ny olona mialoha ny fahasimbana; Fa ny fanetren-tena kosa mialoha ny voninahitra.
Antaŭ la pereo la koro de homo fieriĝas, Kaj antaŭ honoro estas humileco.
Izay mamaly teny mbola tsy re, Dia hadalana sy henatra ho azy izany.
Kiu respondas, antaŭ ol li aŭdis, Tiu havas malsaĝon kaj honton.
Ny faharariany dia zakan'ny fanahin'ny olona ihany; Fa ny fanahy kivy, iza no mahazaka izany?
La spirito de homo nutras lin en lia malsano; Sed spiriton premitan kiu povas elporti?
Ny fon'ny manan-tsaina mahazo fahalalana; Ary ny sofin'ny hendry mitady izany.
La koro de saĝulo akiras prudenton, Kaj la orelo de saĝuloj serĉas scion.
Ny fanomezan'ny olona dia mahalalaka ny alehany, Hahatonga azy eo anatrehan'ny lehibe.
Donaco de homo donas al li vastecon Kaj kondukas lin al la grandsinjoroj.
Izay mandahatra aloha no toa marina; Fa nony avy kosa ny an-daniny, dia mamaly ny teniny.
La unua estas prava en sia proceso; Sed venas lia proksimulo kaj ĝin klarigas.
Ny filokana mampitsahatra ady Ary mampisaraka ny samy mahery.
La loto ĉesigas disputojn Kaj decidas inter potenculoj.
Ny mampionona ny rahalahy voaisy ratsy dia sarotra noho ny manafaka vohitra mafy, Ary ny fifandirana aminy dia tahaka ny hidin'ny lapan'ny mpanjaka.
Malpaciĝinta frato estas pli obstina, ol fortikigita urbo; Kaj disputoj estas kiel rigliloj de turo.
Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy; Eny, ny vokatry ny molony no mahavoky azy.
De la fruktoj de la buŝo de homo satiĝas lia ventro; Li manĝas la produktojn de siaj lipoj.
Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hain'ny lela, Koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany.
Morto kaj vivo dependas de la lango; Kaj kiu ĝin amas, tiu manĝos ĝiajn fruktojn.
Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa Sady mahita sitraka amin'i Jehovah.
Kiu trovis edzinon, tiu trovis bonon Kaj ricevis favoron de la Eternulo.
Fitarainana no ataon'ny malahelo; Nefa ny manan-karena kosa dia mamaly mahery.
Per petegado parolas malriĉulo; Kaj riĉulo respondas arogante.
Izay maro sakaiza tsy maintsy tra-pahoriana; Fa misy sakaiza tia, izay mifikitra noho ny rahalahy aza.
Havi multajn amikojn estas embarase; Sed ofte amiko estas pli sindona ol frato.