Joshua 21

Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;
І підійшли голови домів батьків Левієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів,
And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.
та й говорили до них у Шіло в ханаанському Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби.
And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.
І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська.
And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.
І вийшов жеребок для родів кегатеянина. І були синам священика Аарона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Веніяминового тринадцять міст.
And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.
А Кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового й з племени Данового та з половини племени Манасіїного жеребком дісталося десять міст.
And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
А для Ґершонових синів від родів Іссахарового племени, і від Асирового племени, і від Нефталимового племени, і від половини Манасіїного племени в Башані жеребком дісталося тринадцять міст.
The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Ґадового, і від племени Завулонового дванадцять міст.
And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, жеребком.
And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,
І дали вони з племени синів Юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменням своїм.
Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.
І було для Ааронових синів із родів кегатеянина, з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше.
And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
І дали їм місто Кір'ят, батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах, та його пасовиська навколо нього.
But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
А мійське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на власність його.
Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,
А синам священика Аарона дали місто сховища вбійника: Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська,
And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
і Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська,
And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська,
And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Beth–shemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.
і Аїн та його пасовиська, і Ютту та її пасовиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен.
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,
А від Веніяминового племени: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська,
Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.
Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, міст четверо.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Усіх міст Ааронових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська.
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.
А родам Кегатових синів, Левитам, що позостали від Кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени.
For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,
І дали їм місто сховища вбійника: Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі, і Ґезер та його пасовиська.
And Kibzaim with her suburbs, and Beth–horon with her suburbs; four cities.
І Ківцаїм та його пасовиська, і Бет-Хорон та його пасовиська, міст четверо.
And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,
А від Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Ґіббетон та його пасовиська,
Aijalon with her suburbs, Gath–rimmon with her suburbs; four cities.
Айялон та його пасовиська, Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст четверо.
And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gath–rimmon with her suburbs; two cities.
А від половини Манасіїного племени: Таанах та його пасовиська, і Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст двоє.
All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.
Усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих Кегатових синів.
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beesh–terah with her suburbs; two cities.
А для Ґершонових синів з Левієвих родів від половини Манасіїного племени місто сховища вбійника: Ґолан у Башані та його пасовиська, і Беештера та її пасовиська, міст двоє.
And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,
А від Іссахарового племени: Кіш'йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська,
Jarmuth with her suburbs, En–gannim with her suburbs; four cities.
Ярмут та його пасовиська, Ен-Ґаннім та його пасовиська, міст четверо.
And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,
А від Асирового племени: Міш'ал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська,
Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.
Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо.
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammoth–dor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
А від Нефталимового племени місто сховища вбійника: Кедеш у Ґаліл та його пасовиська, і Хаммот-Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст троє.
All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.
Усіх міст Ґершонових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська.
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
А для родів Мерарієвих синів, Левитів, позосталих від племени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська.
Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.
Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо.
And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,
А від Рувимового племени: Бецар та його пасовиська, і Ягца та її пасовиська,
Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.
Кедемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська, міст четверо.
And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,
А від Ґадового племени місто сховища вбійника: Рамот у Ґілеаді та його пасовиська, і Маханаїм та його пасовиська,
Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.
Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст четверо.
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
Усіх міст для Мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жеребком дванадцять міст.
All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.
Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська.
These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.
Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст.
And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.
І дав Господь Ізраїлеві ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнім батькам, і вони посіли його та й осілися в ньому.
And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зо всіх їхніх ворогів на встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку.
There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.
Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося.