Genesis 1

In the beginning God created the heaven and the earth.
На початку Бог створив Небо та землю.
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
And God said, Let there be light: and there was light.
І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло.
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви.
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день перший.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою.
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так.
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
І назвав Бог твердь Небо. І був вечір, і був ранок день другий.
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так.
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
І назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання води назвав: Море. І Бог побачив, що добре воно.
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так.
And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.
And the evening and the morning were the third day.
І був вечір, і був ранок, день третій.
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками.
And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так.
And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі.
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею,
And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре.
And the evening and the morning were the fourth day.
І був вечір, і був ранок, день четвертий.
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
І сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю.
And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно.
And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!
And the evening and the morning were the fifth day.
І був вечір, і був ранок, день п'ятий.
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так.
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно.
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам!
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так.
And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, день шостий.