Genesis 2

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє.
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив.
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив.
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог создав небо та землю.
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю.
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
І пара з землі підіймалась, і напувала всю землю.
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.
And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив.
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла.
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками.
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото.
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
А золото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
Ім'я ж другої річки Ґіхон, вона оточує ввесь край Етіопії.
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
А ім'я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта вона Ефрат.
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти.
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!
And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього.
And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була.
And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама.
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились.