Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Babil Kralı Nebukadnessar’ın Babil’e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda’daki kendi kentlerine döndü.
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana’nın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsrailliler’in sayıları şöyleydi:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Paroşoğulları: 2172
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Şefatyaoğulları: 372
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Arahoğulları: 775
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elamoğulları: 1254
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Zattuoğulları: 945
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Zakkayoğulları: 760
The children of Bani, six hundred forty and two.
Banioğulları: 642
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Bevayoğulları: 623
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Azgatoğulları: 1222
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Adonikamoğulları: 666
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Bigvayoğulları: 2056
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Adinoğulları: 454
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Besayoğulları: 323
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Yoraoğulları: 112
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Haşumoğulları: 223
The children of Gibbar, ninety and five.
Gibbaroğulları: 95
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Beytlehemliler: 123
The men of Netophah, fifty and six.
Netofalılar: 56
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anatotlular: 128
The children of Azmaveth, forty and two.
Azmavetliler: 42
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Ramalılar ve Gevalılar: 621
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Mikmaslılar: 122
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
The children of Nebo, fifty and two.
Nevolular: 52
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Magbişliler: 156
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Öbür Elam Kenti’nden olanlar: 1254
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harimliler: 320
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Erihalılar: 345
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Senaalılar: 3630.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
The children of Immer, a thousand fifty and two.
İmmeroğulları: 1052
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Paşhuroğulları: 1247
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harimoğulları: 1017.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Ezgiciler: Asafoğulları: 128.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Süleyman’ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Tapınak görevlileriyle Süleyman’ın kullarının soyundan olanlar: 392.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer’den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail’den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay’ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay’ın oğulları.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Vali, Urim ile Tummim’i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Bazı aile başları Yeruşalim’deki RAB Tanrı’nın Tapınağı’na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
[] Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler –ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri– kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.