Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Ang mga ito nga'y ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag sa mga nayon na nangadala, na dinala sa Babilonia ni Nabucodonosor na hari sa Babilonia, at nangagbalik sa Jerusalem at sa Juda, na bawa't isa'y sa kaniyang bayan;
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Na nagsidating na kasama ni Zorobabel, si Jesua, si Nehemias, si Seraias, si Reelias, si Mardocheo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang bilang ng mga lalake ng bayan ng Israel ay ito:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Ang mga anak ni Paros, dalawang libo't isang daan at pitong pu't dalawa.
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Ang mga anak ni Sephatias, tatlong daan at pitong pu't dalawa.
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Ang mga anak ni Ara, pitong daan at pitong pu't lima.
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Ang mga anak ni Pahath-moab, sa mga anak ni Josue at ni Joab, dalawang libo't walong daan at labing dalawa.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ang mga anak ni Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Ang mga anak ni Zattu, siyam na raan at apat na pu't lima.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Ang mga anak ni Zachai, pitong daan at anim na pu.
The children of Bani, six hundred forty and two.
Ang mga anak ni Bani, anim na raan at apat na pu't dalawa.
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Ang mga anak ni Bebai, anim na raan at dalawang pu't tatlo.
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Ang mga anak ni Azgad, isang libo at dalawang daan at dalawang pu't dalawa.
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Ang mga anak ni Adonicam, anim na raan at anim na pu't anim.
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Ang mga anak ni Bigvai, dalawang libo at limang pu't anim.
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Ang mga anak ni Adin, apat na raan at limang pu't apat.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Ang mga anak ni Ater, ni Ezechias, siyam na pu't walo.
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Ang mga anak ni Besai, tatlong daan at dalawang pu't tatlo.
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Ang mga anak ni Jora, isang daan at labing dalawa.
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Ang mga anak ni Hasum ay dalawang daan at dalawang pu't tatlo.
The children of Gibbar, ninety and five.
Ang mga anak ni Gibbar siyam na pu't lima.
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Ang mga anak ni Bethlehem, isang daan at dalawang pu't tatlo.
The men of Netophah, fifty and six.
Ang mga lalake ng Nethopha, limang pu't anim.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Ang mga lalake ng Anathoth, isang daan at dalawang pu't walo.
The children of Azmaveth, forty and two.
Ang mga anak ni Azmaveth, apat na pu't dalawa.
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Ang mga anak ni Chiriathjearim, ni Cephira, at ni Beeroth, pitong daan at apat na pu't tatlo.
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Ang mga anak ni Rama at ni Gaaba, anim na raan at dalawang pu't isa.
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Ang mga lalake ng Michmas, isang daan at dalawang pu't dalawa.
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Ang mga lalake ng Beth-el at ng Hai, dalawang daan at dalawang pu't tatlo.
The children of Nebo, fifty and two.
Ang mga anak ni Nebo, limang pu't dalawa.
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Ang mga anak ni Magbis, isang daan at limang pu't anim.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ang mga anak ng ibang Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
The children of Harim, three hundred and twenty.
Ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawang pu.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Ang mga anak ni Lod, ni Hadid, at ni Ono, pitong daan at dalawang pu't lima.
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Ang mga anak ni Jerico, tatlong daan at apat na pu't lima.
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Ang mga anak ni Senaa, tatlong libo't anim na raan at tatlong pu.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Ang mga saserdote: ang mga anak ni Jedaia, sa sangbahayan ng Jesua, siyam na raan at pitong pu't tatlo.
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Ang mga anak ni Immer, isang libo at limang pu't dalawa.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Ang mga anak ni Pashur, isang libo't dalawang daan at apat na pu't pito.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Ang mga anak ni Harim, isang libo at labing pito.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Ang mga Levita: ang mga anak ni Jesua at ni Cadmiel, sa mga anak ni Hodavias, pitong pu't apat.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Ang mga mangaawit: ang mga anak ni Asaph, isang daan at dalawang pu't walo.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Ang mga anak ng mga tagatanod-pinto: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, ang lahat ay isang daan at tatlong pu't siyam.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Ang mga Nethineo: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth.
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Ang mga anak ni Cheros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon;
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Accub;
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanan;
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Ang mga anak ni Gidiel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Reaia;
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda, ang mga anak ni Gazam;
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea, ang mga anak ni Besai;
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Ang mga anak ni Asena, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephusim;
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacusa, ang mga anak ni Harhur;
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Ang mga anak ni Bazluth, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa;
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Ang mga anak ni Bercos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema;
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay: ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Peruda;
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Giddel;
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pochereth-hassebaim, ang mga anak ni Ami.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Lahat ng mga Nethineo, at ng mga anak ng mga lingkod ni Salomon, tatlong daan at siyam na pu't dalawa.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Cherub, Addan, at Immer: nguni't hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at ang kanilang binhi kung sila'y taga Israel:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nicoda, anim na raan at limang pu't dalawa.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
At sa mga anak ng mga saserdote: ang mga anak ni Abaia, ang mga anak ni Cos, ang mga anak ni Barzillai, na nagasawa sa mga anak ni Barzillai na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ang mga ito ay nagsihanap ng talaan ng kanilang pangalan sa nangabilang ayon sa talaan ng lahi, nguni't hindi nangasumpungan: kaya't sila'y nangabilang na hawa, at nangaalis sa pagkasaserdote.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
At sinabi ng tagapamahala sa kanila, na sila'y huwag magsisikain ng mga pinakabanal na bagay, hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at Thummim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ang buong kapisanang magkakasama ay apat na pu't dalawang libo at tatlong daan at anim na pu,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Bukod sa kanilang mga aliping lalake at babae, na may pitong libo't tatlong daan at tatlong pu't pito: at sila'y nangagkaroon ng dalawang daan na mangaawit na lalake at babae.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlong pu't anim; ang kanilang mga mula ay dalawang daan at apat na pu't lima;
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
Ang kanilang mga kamelyo, apat na raan at tatlong pu't lima; ang kanilang mga asno, anim na libo't pitong daan at dalawang pu.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
At ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, nang sila'y magsidating sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Dios, upang husayin sa kinatatayuan:
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Sila'y nangagbigay ayon sa kanilang kaya sa ingatang-yaman ng gawain, na anim na pu't isang libong darikong ginto, at limang libong librang pilak, at isang daan na bihisan ng mga saserdote.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Gayon ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang iba sa bayan, at ang mga mangaawit, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga Nethineo, nagsitahan sa kanilang mga bayan, at ang buong Israel ay sa kanilang mga bayan.