Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
 Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta;  jag vill förtälja alla dina under.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
 Jag vill vara glad och fröjdas i dig,  jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
 Ty mina fiender vika tillbaka,  de falla och förgås för ditt ansikte.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
 Ja, du har utfört min rätt och min sak;  du sitter på din tron      såsom en rättfärdig domare.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
 Du har näpst hedningarna      och förgjort de ogudaktiga;  deras namn har du utplånat      för alltid och evinnerligen.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
 Fienderna äro nedgjorda,      utrotade för alltid;  deras städer har du omstörtat,      deras åminnelse har förgåtts.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
 Men HERREN tronar evinnerligen,  sin stol har han berett till doms;
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
 och han skall döma jordens krets med rättfärdighet,  han skall skipa lag bland folken med rättvisa.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
 Så vare då HERREN en borg för den förtryckte,  en borg i nödens tider.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
 Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig;  ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
 Lovsjungen HERREN,      som bor i Sion,  förkunnen bland folken hans gärningar.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
 Ty han som utkräver blodskulder      har kommit ihåg dem;  han har icke förgätit de betrycktas klagorop.
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
 Var mig nådig, HERRE;  se huru jag plågas av dem som hata mig,  du som lyfter mig upp från dödens portar;
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
 på det att jag må förtälja allt ditt lov  och i dottern Sions portar      fröjda mig över din frälsning.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
 Hedningarna hava sjunkit ned      i den grav som de grävde;  i det nät som de lade ut      har deras fot blivit fångad.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
 HERREN har gjort sig känd,      han har hållit dom;  han snärjer den ogudaktige      i hans händers verk.  Higgajón.  Sela.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
 DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket,  alla hedningar, de som förgäta Gud.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
 Ty icke för alltid      skall den fattige vara förgäten,  de betrycktas hopp      skall ej varda om intet evinnerligen.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
 Stå upp, HERRE;      låt icke människor få överhanden,  låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte. [ (Psalms 9:21)  Låt, o HERRE,      förskräckelse komma över dem;  må hedningarna förnimma      att de äro människor.  Sela. ]