Psalms 10

Why standest thou afar off, O LORD? why hidest thou thyself in times of trouble?
 Varför, HERRE,  står du så långt ifrån  och fördöljer dig i nödens tider?
The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.
 Genom de ogudaktigas övermod      måste den arme lida.  Må de fångas i de ränker      som de hava uttänkt!
For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.
 Ty den ogudaktige berömmer sig      av sin själs lystnad,  och den rovgirige talar förgripligt      och föraktar HERREN.
The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.
 Den ogudaktige säger i sitt högmod:      »Han frågar icke därefter.»  »Det finnes ingen Gud»,      så äro alla hans tankar.
His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.
 Trygga äro alltid hans vägar,  dina domar gå högt över hans blickar;  alla sina ovänner räknar han för intet.
He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.
 Han säger i sitt hjärta:      »Jag skall icke vackla,  över mig skall i evighet      ingen olycka komma.»
His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.
 Hans mun är full av förbannelse,      av svek och förtryck;  hans tunga gömmer      olycka och fördärv.
He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.
 Han lägger sig i försåt vid gårdarna,  i lönndom vill han dräpa den oskyldige;  hans ögon lura på den olycklige.
He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.
 Han ligger i försåt på lönnligt ställe,      såsom ett lejon i sitt snår,  han ligger i försåt för att gripa den arme;  han griper den arme,      i det han drager honom in i sitt nät.
He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.
 Han trycker sig ned, han ligger på lur,  och de olyckliga falla i hans klor.
He hath said in his heart, God hath forgotten: he hideth his face; he will never see it.
 Han säger i sitt hjärta:      »Gud förgäter det,  han har dolt sitt ansikte,      han ser det aldrig.»
Arise, O LORD; O God, lift up thine hand: forget not the humble.
 Stå upp, HERRE;      Gud, upplyft din hand,  förgät icke de arma.
Wherefore doth the wicked contemn God? he hath said in his heart, Thou wilt not require it.
 Varför skall den ogudaktige      få förakta Gud  och säga i sitt hjärta      att du icke frågar därefter?
Thou hast seen it; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.
 Du har ju sett det, ty du giver akt      på olycka och jämmer,      för att taga det i din hand.  Åt dig överlämnar den olycklige sin sak;  du blev den faderlöses hjälpare.
Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.
 Bryt sönder den ogudaktiges arm,  och hemsök de ondas ogudaktighet,      så att du icke mer finner den.
The LORD is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.
 Ja, HERREN är konung      alltid och evinnerligen;  hedningarna utrotas ur hans land.
LORD, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:
 De ödmjukas trängtan      hör du, HERRE;  du gör deras hjärtan ståndaktiga;      du låter ditt öra giva akt
To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.
 för att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt,  så att människor, komna av jord,      ej längre vålla skräck.