Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
 Jublen i HERREN, I rättfärdige;  lovsång höves de redliga.
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
 Tacken HERREN på harpa,  lovsjungen honom till tiosträngad psaltare.
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
 Sjungen honom en ny sång,  spelen skönt med jubelklang.
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
 Ty HERRENS ord är rätt,  och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
 Han älskar rättfärdighet och rätt;  jorden är full av HERRENS nåd.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
 Himmelen är gjord genom HERRENS ord  och all dess här genom hans muns anda.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
 Han samlar havets vatten såsom i en hög;  han lägger djupen i deras förvaringsrum.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
 Hela jorden frukte HERREN;  för honom bäve alla som bo på jordens krets.
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
 Ty han sade, och det vart;  han bjöd, och det stod där.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
 HERREN gjorde hedningarnas      råd om intet,  han lät folkens tankar      komma på skam.
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
 Men HERRENS råd      består evinnerligen,  hans hjärtas tankar      från släkte till släkte.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
 Saligt är det folk      vars Gud HERREN är,  det folk som han har utvalt      till arvedel åt sig.
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
 Ja, från himmelen skådade HERREN ned,  han såg alla människors barn.
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
 Från sin boning blickade han ned  till alla dem som bo på jorden,
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
 han som har danat allas deras hjärtan,  han som aktar på alla deras verk.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
 En konung segrar icke genom sin stora styrka,  en hjälte räddas icke genom sin stora kraft.
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
 Förgäves väntar man sig seger genom hästar,  med all sin styrka rädda de icke.
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
 Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom,  till dem som hoppas på hans nåd;
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
 han vill rädda deras själ från döden  och behålla dem vid liv i hungerns tid.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
 Vår själ väntar efter HERREN;  han är vår hjälp och sköld.
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
 Ty i honom gläder sig vårt hjärta,  vi förtrösta på hans heliga namn.
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
 Din nåd, HERRE, vare över oss,  såsom vi hoppas på dig.