Joshua 21

Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;
Och huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar
And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.
och talade till dem i Silo i Kanaans land, och sade: »HERREN bjöd genom Mose att man skulle giva oss städer att bo i, med tillhörande utmarker för vår boskap.»
And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.
Så gåvo då Israels barn, efter HERRES befallning, av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande utmarker.
And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.
För kehatiternas släkter föll lotten ut så, att bland dessa leviter prästen Arons söner genom lotten fingo ur Juda stam, ur simeoniternas stam och ur Benjamins stam tretton städer.
And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.
Och Kehats övriga barn fingo genom lotten ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam tio städer.
And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
Gersons barn åter fingo genom lotten ur Isaskars stams släkter, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Basan, tretton städer.
The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam tolv städer.
And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
Israels barn gåvo nu åt leviterna dessa städer med tillhörande utmarker, genom lottkastning, såsom HERREN hade bjudit genom Mose.
And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,
Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande här namngivna städer:
Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.
Bland kehatiternas släkter bland Levi barn fingo Arons söner följande, ty dem träffade lotten först:
And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
Man gav dem Arbas, Anoks faders, stad, det är Hebron, i Juda bergsbygd, med dess utmarker runt omkring.
But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man till besittning åt Kaleb, Jefunnes son.
Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,
Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfristaden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,
And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
Jattir med dess utmarker, Estemoa med dess utmarker,
And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
Holon med dess utmarker, Debir med dess utmarker,
And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Beth–shemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.
Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker -- nio städer ur dessa två stammar;
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,
och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,
Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.
Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
De städer som Arons söner, prästerna, fingo utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.
Och Kehats barns släkter av leviterna, nämligen de övriga Kehats barn, fingo ur Efraims stam följande städer, som lotten bestämde åt dem:
For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,
Man gav dem dråparfristaden Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,
And Kibzaim with her suburbs, and Beth–horon with her suburbs; four cities.
Kibsaim med dess utmarker och Bet-Horon med dess utmarker -- fyra städer;
And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,
och ur Dans stam Elteke med dess utmarker, Gibbeton med dess utmarker,
Aijalon with her suburbs, Gath–rimmon with her suburbs; four cities.
Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- fyra städer;
And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gath–rimmon with her suburbs; two cities.
och ur ena hälften av Manasse stam Taanak med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- två städer.
All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.
De städer som de övriga Kehats barns släkter fingo utgjorde alltså tillsammans tio, med tillhörande utmarker.
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beesh–terah with her suburbs; two cities.
Bland leviternas släkter fingo vidare Gersons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess utmarker och Beestera med dess utmarker -- två städer;
And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,
och ur Isaskars stam Kisjon med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,
Jarmuth with her suburbs, En–gannim with her suburbs; four cities.
Jarmut med dess utmarker och En-Gannim med dess utmarker -- fyra städer;
And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,
och ur Asers stam Miseal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,
Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.
Helkat med dess utmarker och Rehob med dess utmarker -- fyra städer;
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammoth–dor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
och ur Naftali stam dråparfristaden Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess utmarker -- tre städer.
All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.
Gersoniternas städer, efter deras släkter, utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
Och de övriga leviterna, Meraris barns släkter, fingo ur Sebulons stam Jokneam med dess utmarker, Karta med dess utmarker,
Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.
Dimna med dess utmarker och Nahalal med dess utmarker -- fyra städer.
And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,
Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.
And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,
Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.
These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.
And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.
And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.