John 20

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
Men på första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala dit till graven och fick se stenen vara borttagen från graven.
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.
Då skyndade hon därifrån och kom till Simon Petrus och till den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: »De hava tagit Herren bort ur graven, och vi veta icke var de hava lagt honom.»
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.
Då begåvo sig Petrus och den andre lärjungen åstad på väg till graven.
So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.
Och de sprungo båda på samma gång; men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven.
And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.
Och när han lutade sig ditin, så han linnebindlarna ligga där; dock gick han icke in.
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
Sedan, efter honom, kom ock Simon Petrus dit. Han gick in i graven och fick så se huru bindlarna lågo där,
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
och huru duken som hade varit höljd över hans huvud icke låg tillsammans med bindlarna, utan för sig själv på ett särskilt ställe, hopvecklad.
Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
Då gick ock den andre lärjungen ditin, han som först hade kommit till graven; och han såg och trodde.
For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
De hade nämligen ännu icke förstått skriftens ord, att han skulle uppstå från de döda.
Then the disciples went away again unto their own home.
Och lärjungarna gingo så hem till sitt igen.
But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,
Men Maria stod och grät utanför graven. Och under det hon grät, lutade hon sig in i graven
And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.
och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.
And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
Och de sade till henne: »Kvinna, varför gråter du?» Hon svarade dem: »De hava tagit bort min Herre, och jag vet icke var de hava lagt honom.»
And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
Vid det hon sade detta, vände hon sig om och fick se Jesus stå där; men hon visste icke att det var Jesus.
Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
Jesus sade till henne: »Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?» Hon trodde att det var örtagårdsmästaren och svarade honom: »Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.»
Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.
Jesus sade till henne: »Maria!» Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: »Rabbuni!» (det betyder mästare).
Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.
Maria från Magdala gick då och omtalade för lärjungarna att hon hade sett Herren, och att han hade sagt detta till henne.
Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.
På aftonen samma dag, den första veckodagen, medan lärjungarna av fruktan för judarna voro samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!»
And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.
Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blevo glada, när de sågo Herren.
Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.
Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med eder! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder.»
And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:
Och när han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem: »Tagen emot helig ande!
Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.
Om I förlåten någon hans synder, så äro de honom förlåtna; och om I binden någon i hans synder, så är han bunden i dem.»
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
Men Tomas, en av de tolv, han som kallades Didymus, var icke med dem, när Jesus kom.
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
Då nu de andra lärjungarna sade till honom att de hade sett Herren, svarade han dem: »Om jag icke ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida, så kan jag icke tro det.»
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.
Åtta dagar därefter voro hans lärjungar åter därinne, och Tomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna voro stängda, och stod mitt ibland de, och sade: »Frid vare med eder!»
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.
Sedan sade han till Tomas: »Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.»
And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!»
Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.
Jesus sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.»
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:
Ännu många andra tecken, som icke äro uppskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.
But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.
Men dessa hava blivit uppskrivna, för att I skolen tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att I genom tron skolen hava liv i hans namn.