Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
 En konung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet,  och härskare, som skola härska med rättvisa.
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
 Var och en av dem skall vara      såsom en tillflykt i stormen,      ett skydd mot störtskuren;  de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark,      såsom skuggan av en väldig klippa      i ett törstigt land.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
 Då skola de seendes ögon icke vara förblindade,  och de hörandes öron skola lyssna till.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
 Då skola de lättsinnigas hjärtan      bliva förståndiga och vinna kunskap,  och de stammandes tungor skola tala      flytande och tydligt.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
 Dåren skall då icke mer heta ädling,  ej heller bedragaren kallas herre.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
 Ty en dåre talar dårskap,  och hans hjärta reder till fördärv;  så övar han gudlöshet  och talar, vad förvänt är, om HERREN,  så låter han den hungrige svälta  och nekar den törstige en dryck vatten.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
 Och bedragaren brukar onda vapen,  han tänker ut skändliga anslag  till att fördärva de betryckta genom lögnaktiga ord,  fördärva en fattig, som har rätt i sin talan.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
 Men en ädling tänker ädla tankar  och står fast vid det som ädelt är.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
 I kvinnor, som ären så säkra,  stån upp och hören min röst;  I sorglösa jungfrur,      lyssnen till mitt tal.
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
 När år och dagar hava gått,      då skolen I darra, I som ären så sorglösa,  ty då är det slut med all vinbärgning,      och ingen fruktskörd kommer mer.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
 Bäven, I som ären så säkra,      darren, I som ären så sorglösa,  läggen av edra kläder och blotten eder,      kläden edra länder med säcktyg.
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
 Slån eder för bröstet      och klagen över de sköna fälten,      över de fruktsamma vinträden,
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
 över mitt folks åkrar      som fyllas av törne och tistel,  ja, över alla glädjens boningar      i den yra staden.
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
 Ty palatsen äro övergivna,      den folkrika staden ligger öde,  Ofelhöjden med vakttornet      är förvandlad till grotthålor för evig tid,  till en plats, där vildåsnor hava sin fröjd      och där hjordar beta --
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
 detta intill dess att ande från höjden      bliver utgjuten över oss.  Då skall öknen bliva ett bördigt fält  och det bördiga fältet räknas såsom vildmark;
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
 då skall rätten taga sin boning i öknen  och rättfärdigheten bo på det bördiga fältet.
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
 Och rättfärdighetens frukt skall vara frid  och rättfärdighetens vinning vara ro  med trygghet till evig tid.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
 Och mitt folk skall bo i fridshyddor,  i trygga boningar  och på säkra viloplatser.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
 Men under hagelskurar skall skogen fällas,  och djupt skall staden bliva ödmjukad.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
 Sälla ären då I som fån så vid alla vatten,  I som kunnen låta edra oxar och åsnor fritt ströva omkring.