Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad,Esr. 8,1 f. Neh. 7,5 f.
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Aras barn: sju hundra sjuttiofem;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra tolv;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Sattus barn: nio hundra fyrtiofem;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Sackais barn: sju hundra sextio;
The children of Bani, six hundred forty and two.
Banis barn: sex hundra fyrtiotvå;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Bebais barn: sex hundra tjugutre;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Adonikams barn: sex hundra sextiosex;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Bigvais barn: två tusen femtiosex;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Adins barn: fyra hundra femtiofyra;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aters barn av Hiskia: nittioåtta;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Besais barn: tre hundra tjugutre;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Joras barn: ett hundra tolv;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Hasums barn: två hundra tjugutre;
The children of Gibbar, ninety and five.
Gibbars barn: nittiofem;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre;
The men of Netophah, fifty and six.
männen från Netofa: femtiosex;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;
The children of Azmaveth, forty and two.
Asmavets barn: fyrtiotvå;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre;
The children of Nebo, fifty and two.
Nebos barn: femtiotvå;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Magbis' barn: ett hundra femtiosex;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harims barn: tre hundra tjugu;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immers barn: ett tusen femtiotvå;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harims barn: ett tusen sjutton.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujas barn: sjuttiofyra;
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett hundra trettionio.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Ussas barn, Paseas barn, Besais barn,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesias barn, Hatifas barn.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt och huruvida de voro av Israel:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.2 Sam. 19,31 f.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.2 Mos. 28,30. 4 Mos. 27,21.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem mulåsnor,
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på samma plats.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetskassan i guld sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett hundra prästerliga livklädnader.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela Israel i sina städer.