Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
(Către mai marele cîntăreţilor. Se cîntă ca şi ,,Mori pentru fiul``. Un psalm al lui David.) Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cînta Numele tău, Dumnezeule Prea Înalte,
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
pentrucă vrăjmaşii mei dau înapoi, se clatină, şi pier dinaintea Ta.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
căci Tu îmi sprijineşti dreptatea şi pricina mea, şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
S'au dus vrăjmaşii! N'au rămas din ei decît nişte dărîmături vecinice! Nişte cetăţi dărîmate de Tine! Li s'a şters pomenirea!
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Ei s'au dus, dar Domnul împărăteşte în veac, şi Şi -a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Cîntaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Căci El răzbună sîngele vărsat, şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei, şi ridică-mă din porţile morţii,
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
ca să vestesc toate laudele Tale, în porţile fiicei Sionului, şi să mă bucur de mîntuirea Ta.
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Neamurile cad în groapa pe care au făcut -o, şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Domnul Se arată, face dreptate, şi prinde pe cel rău în lucrul mînilor lui. (Joc de instrumente. Oprire.)
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Cei răi se întorc la locuinţa morţilor: toate neamurile cari uită pe Dumnezeu.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruie omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta!
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu sînt decît oameni! (Oprire.)