Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
(O cîntare. Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeule, nu tăcea! Nu tăcea, şi nu Te odihni, Dumnezeule!
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Căci iată că vrăjmaşii Tăi se frămîntă, şi ceice Te urăsc înalţă capul.
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Fac planuri pline de vicleşug împotriva poporului Tău, şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
,,Veniţi``, zic ei, ,,să -i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!``
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Se strîng toţi cu o inimă, fac un legămînt împotriva Ta:
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
corturile lui Edom şi Ismaeliţii, Moabul şi Hagareniţii,
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Ghebal, Amon, Amalec, Filistenii cu locuitorii Tirului.
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Asiria se uneşte şi ea cu ei, şi îşi împrumută braţul ei copiilor lui Lot. -(Oprire).
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pîrîul Chison,
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
cari au fost nimiciţi la En-Dor, şi au ajuns un gunoi pentru îngrăşarea pămîntului.
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Căpeteniile lor fă-le ca lui Oreb şi Zeeb, şi tuturor domnilor lor ca lui Zebah şi Ţalmuna!
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Căci ei zic: ,,Să punem mîna pe locuinţele lui Dumnezeu!``
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Dumnezeule, fă -i ca vîrtejul de praf, ca paiul luat de vînt,
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Ca focul care arde pădurea, şi ca flacăra, care aprinde munţii!
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Urmăreşte -i astfel cu furtuna Ta, şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Acopere-le faţa de ruşine, ca să caute Numele Tău, Doamne!
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
Ca să ştie că numai Tu, al cărui Nume este Domnul, Tu eşti Cel Prea Înalt pe tot pămîntul;