Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
,,Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate, şi voivozii vor cîrmui cu nepărtinire.
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vîntului, şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte rîuri de apă într'un loc uscat, ca umbra unei stînci mari într'un pămînt ars de sete.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi, şi urechile celor ce aud vor lua aminte.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
Inima celor uşuratici va pricepe şi va înţelege, şi limba gîngavilor va vorbi iute şi desluşit.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mişelul nu se va mai numi cu inimă largă.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
Căci nebunul spune nebunii, şi inima lui gîndeşte rău, ca să lucreze în chip nelegiuit, şi să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămînd, şi să ia băutura celui însetat.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
Armele mişelului sînt nimicitoare; el face planuri vinovate, ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar cînd pricina săracului este dreaptă.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
Dar cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese.``
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
,,Femei fără grijă, sculaţi-vă şi ascultaţi glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvîntul meu!
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Într'un an şi cîteva zile, veţi tremura, nepăsătoarelor; căci se va duce culesul viilor, şi strîngerea poamelor nu va mai veni.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Îngroziţi-vă, voi cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Desbrăcaţi-vă, desgoliţi-vă şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Bateţi-vă pieptul, aducîndu-vă aminte de frumuseţa cîmpiilor şi de rodnicia viilor.
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
Pe pămîntul poporului meu cresc spini şi mărăcini, chiar şi în toate casele de plăcere ale cetăţii celei vesele.
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
Casa împărătească este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată; dealul şi turnul vor sluji pe vecie ca peşteri; măgarii sălbatici se vor juca în ele, şi turmele vor paşte,
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
pînă cînd se va turna Duhul de sus peste noi; atunci pustia se va preface în pămînt, şi pomătul va fi privit ca o pădure.
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
Atunci nepărtinirea va locui în pustie, şi neprihănirea îşi va avea locuinţa în pomăt.
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Dar pădurea va fi prăbuşită supt grindină şi cetatea plecată adînc.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Ferice de voi, cari sămănaţi pretutindeni dealungul apelor, şi cari daţi drumul pretutindeni boului şi măgarului!``