Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Iată oamenii din ţară, cari s'au întors din robie, şi anume aceia pe cari îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon, şi cari s'au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
fiii lui Zacai, şapte sute şase zeci;
The children of Bani, six hundred forty and two.
fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
fiii lui Bebai, şase sute două zeci şi trei;
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
fiii lui Adonicam, şase sute şase zeci şi şase;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;
The children of Adin, four hundred fifty and four.
fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
fiii lui Beţai; trei sute douăzeci şi trei;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
fiii lui Iora, o sută doisprezece;
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;
The children of Gibbar, ninety and five.
fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;
The men of Netophah, fifty and six.
oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
The children of Azmaveth, forty and two.
fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;
The children of Nebo, fifty and two.
fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
The children of Harim, three hundred and twenty.
fiii lui Harim, treisute douăzeci;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
fiii Ierihonului, trei sute patru zeci şi cinci;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouăsute şaptezeci şi trei;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Cîntăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia.
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam.
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel.
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Iată ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi cari n'au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n'au găsit -o. De aceea, au fost îndepărtaţi dela preoţie,
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
şi dregătorul le -a spus să nu mănînce lucruri prea sfinte, pînă cînd un preot va întreba pe Urim şi Tumim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şasezeci de inşi,
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei se aflau două sute de cîntăreţi şi cîntăreţe.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catîri,
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
patru sute treizeci şi cinci de cămile, şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bună voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s'o aşeze din nou pe locul unde fusese.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şasezeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, şi o sută de haine preoţeşti.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Preoţii şi Leviţii, oamenii din popor, cîntăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s'au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.