Job 24

Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?
Czemuż od Wszechmocnego nie są zakryte czasy? a którzy go znają, nie widzą dni jego?
Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.
Niezbożni granice przenoszą, trzody zabierają i pasą.
They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge.
Osła sierotek zajmują, a wołu od wdowy w zastawie biorą.
They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.
Spychają ubogich z drogi; spólnie się muszą nędzni kryć na ziemi.
Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.
Oto jako leśne osły w puszczach wychodzą na robotę swoję, wstawając rano na łupiestwo; pustynia jest chlebem ich, i dzieci ich.
They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.
Na polu ubogiego pożynają zboże, a niepobożni z winnic zbierają.
They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.
Nagich nocować przymuszają bez odzienia, którzy się nie mają czem nakryć na zimnie.
They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.
Powodzią gór zmaczani bywają, nie mając mieszkania przytulają się do skały.
They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.
Porywają sierotkę od piersi, a od ubogiego biorą zastaw.
They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;
Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.
Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst.
A ci, którzy między murami ich wyciskają oliwę i prasy tłoczą, pragną.
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.
Ludzie w mieście wzdychają, a dusze zabitych wołają, a Bóg temu wstrętu nie czyni.
They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.
Cić to są, którzy się sprzeciwiają światłości, a nie znają dróg jej, ani stanęli na ścieszkach jej.
The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.
Raniuczko wstaje mężobójca, zabija ubogiego i niedostatecznego, a w nocy jest jako złodziej.
The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.
Oko cudzołożnika pilnuje zmierzku, mówiąc: Nie ujrzy mię nikt; i zakrywa oblicze swe.
In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.
Podkopywają w ciemności domy, które sobie naznaczyli, i nienawidzą światła.
For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.
Ale zaranek jest im jako cień śmierci; jeźli ich kto pozna, przypada na nich strach cienia śmierci.
He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards.
Lekkimi są na wodach; przeklęty dział ich na ziemi; nie patrzą na drogę wolną.
Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.
Jako susza i gorącość trawią wody śnieżne, tak grób grzeszników.
The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree.
Zapomina go żywot matki jego, a robak słodkość z niego czuje; niemasz więcej pamiątki jego, a nieprawość połamana jest jako drzewo.
He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.
Roztrąca niepłodną, która nierodziła, a wdowie nie czyni dobrze.
He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.
Pociąga też mocarzy możnością swoją: a gdy na nich powstał, zwątpili o żywocie swoim.
Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways.
Daje mu Bóg, na czemby bezpiecznie spolegać mógł: wszakże oczy jego patrzą na drogi ich.
They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.
Na chwilę wywyższeni są, alić ich niemasz; zniżeni i ściśnieni będą jako inni wszyscy, a jako wierzch kłosa ścięci będą.
And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?
A jeźli nie tak jest, gdzież jest ten, coby mi zadał kłamstwo, a coby obrócił wniwecz słowa moje?