Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
A cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Sarajaszem, Rehelijaszem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misparem Bigwajem, Rechumem, i Baaną. A poczet ludu Izraelskiego ten był:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Synów Farosowych dwa tysiące sto siedmdziesiąt i dwa;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Synów Arachowych siedm set siedmdziesiąt i pięć;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Synów Pachat Moabowych, synów Jesui Joabowych dwa tysiące ośm set i dwanaście; synów Elamowych tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synów Zatuowych dziewięć set i czterdzieści i pięć;
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Synów Bani sześć set czterdzieści i dwa;
The children of Bani, six hundred forty and two.
Synów Bebajowych sześć set dwadzieścia i trzy.
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Synów Azgadowych tysiąc dwieście dwadzieścia i dwa.
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Synów Adonikamowych sześć set sześćdziesiąt i sześć;
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Synów Bigwajowych dwa tysiące pięćdziesiąt i sześć;
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Synów Adynowych cztery sta pięćdziesiąt i cztery.
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Synów Besajowych trzy sta dwadzieścia i trzy.
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Synów Jory sto i dwanaście;
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Synów Hasumowych dwieście dwadzieścia i trzy.
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Synów Gibbarowych dziewięćdziesiat i pięć;
The children of Gibbar, ninety and five.
Synów z Betlehemu sto dwadzieścia i trzy;
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Mężów z Netofatu pięćdziesiąt i sześć;
The men of Netophah, fifty and six.
Mężów z Anatotu sto dwadzieścia i ośm;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Synów z Azmawetu czterdzieści i dwa;
The children of Azmaveth, forty and two.
Synów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set i czterdzieści i trzy;
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Synów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden;
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Mężów z Machmas sto dwadzieścia i dwa;
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Mężów z Betela i z Haj dwieście dwadzieścia i trzy;
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Synów z Nebo pięćdziesiąt i dwa;
The children of Nebo, fifty and two.
Synów Magbisowych sto pięćdziesiąt i sześć;
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synów Harymowych trzy sta i dwadzieścia;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set dwadzieścia i pięć;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Synów Jerechowych trzy sta czterdzieści i pięć;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Synów Senaa trzy tysiące i sześć set i trzydzieści.
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Kapłanów: Synów Jedajaszowych z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Synów Immerowych tysiąc pięćdziesiąt i dwa;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Synów Pashurowych tysiąc dwieście czterdzieści i siedm;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Lewitów: synów Jesui i Kadmiela, synów Hodawyjaszowych siedmdziesiąt i cztery.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Śpiewaków: synów Asafowych sto dwadzieścia i ośm.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Synów odźwiernych: synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych, wszystkich sto trzydzieści i dziewięć.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Z Netynejczyków: synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Synów Kierosa, synów Syaa, synów Fadona,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Synów Lebana, synów Hagaba,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Synów Akkuba, synów Hagaba, synów Salmaja, synów Hanana,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Synów Gieddela, synów Gachera, synów Reajasza,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Synów Rezyna, synów Nekoda, synów Gazama,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Synów Uzy, synów Fasejacha, synów Besaja,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Synów Asena, synów Mehunima, synów Nefusyma;
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Synów sług Salomonowych, synów Sotaja, synów Sofereta, synów Peruda,
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pocheret Hasebaim, synów Ami;
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Wszystkich Netynejczyków, i synów sług Salomonowych trzy sta dziewięćdziesiąt i dwa.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Ci też zasię wyszli z Telmelachu: Telcharsa, Cherub, Addam i Immer; ale nie mogli okazać domu ojców swoich, i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych, sześć set pięćdziesiąt i dwa.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
A synów kapłańskich: synowie Habajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego, który był pojął żonę z córek Barsylaja Galaadczyka; i nazwany był od imienia ich.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Ci szukali opisania rodu swego, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
I zakazał im Tyrsata, aby nie jadali z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Wszystkiego zgromadzenia było w jednym poczcie cztredzieści tysięcy dwa tysiące trzy sta i sześćdziesiąt;
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Oprócz sług ich, i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzy sta trzydzieści i siedm, a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście.
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdziści i pięć.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Wielbłądów ich cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
A niektórzy z książąt domów ojcowskich przyszli do domu Pańskiego, który był w Jeruzalemie, ofiarowawszy się dobrowolnie, aby budowali dom Boży na miejscu jego.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Według przemożenia swego dali nakład na budowanie: złota łótów sześćdziesiąt tysięcy i jeden, a srebra grzywien pięć tysięcy, i szat kapłańskich sto.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
A tak osadzili się kapłani i Lewitowie, i niektórzy z ludu, i śpiewacy, i odźwierni, i Netynejczycy w miastach swych, i wszystek Izrael w miastach swych.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.