Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning,
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til,
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen,
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke!
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende!
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn!
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker!
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!