Proverbs 18

Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.
Den egensindige følger bare sin egen lyst; mot alle kloke råd viser han tenner.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.
Dåren bryr sig ikke om å være forstandig, men vil bare vise hvad han tenker i sitt hjerte.
When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.
Når den ugudelige kommer, kommer også forakt, og med skammen følger spott.
The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.
Ordene i en manns munn er dype vann, visdoms kilde er en fremvellende bekk.
It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.
Det er ille å gi den skyldige medhold, å bøie retten for den rettferdige.
A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.
Dårens leber volder trette, og hans munn roper efter pryl.
A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.
Dårens munn er til ulykke for ham selv, og hans leber er en snare for hans liv.
The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.
En øretuters ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i hjertets indre.
He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.
Den som er lat i sin gjerning, er også en bror til ødeleggeren.
The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.
Den rikes gods er hans festning og som en høi mur i hans egen tanke.
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
Forut for fall ophøier en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.
He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.
Når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham.
The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?
En manns mot kan holde ham oppe i hans sykdom; men et nedslått mot - hvem kan bære det?
The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.
Den forstandiges hjerte kjøper kunnskap, og de vises øre søker kunnskap.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.
Et menneskes gave gir ham rum og fører ham frem for store herrer.
He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.
Den som taler først i en rettsstrid, synes å ha rett; men så kommer motparten og gransker hans ord.
The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.
Loddet gjør ende på tretter og skiller mellem de mektige.
A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.
En bror som en har gjort urett mot, er vanskeligere å vinne enn en festning, og trette med ham er som en bom for en borg.
A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.
Ved frukten av en manns munn mettes hans buk; med sine lebers grøde blir han mettet.
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.
Den som har funnet en hustru, har funnet lykke og fått en nådegave av Herren.
The poor useth intreaties; but the rich answereth roughly.
I ydmyke bønner taler den fattige, men den rike svarer med hårde ord.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.
En mann med mange venner går det ille; men der er venner som henger fastere ved en enn en bror.