Luke 5

And it came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,
Men det skjedde da folket trengte sig inn på ham og hørte Guds ord, og han stod ved Gennesaret-sjøen,
And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.
da så han to båter ligge ved sjøen; men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnene.
And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship.
Han gikk da ut i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land; og han satte sig i båten og lærte folket.
Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.
Men da han holdt op å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet, og kast eders garn ut til en drett!
And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.
Og Simon svarte ham: Mester! vi har strevet hele natten og ikke fått noget; men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.
And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes: and their net brake.
Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk; og deres garn revnet.
And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and filled both the ships, so that they began to sink.
Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båt, at de skulde komme og ta i med dem; og de kom, og de fylte begge båtene, så de holdt på å synke.
When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O Lord.
Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra mig! for jeg er en syndig mann.
For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken:
For redsel kom over ham og alle dem som var med ham, for den fiskedrett som de hadde fått;
And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
likeså Jakob og Johannes, Sebedeus' sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon: Frykt ikke! fra nu av skal du fange mennesker.
And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.
Da rodde de båtene i land og forlot alt og fulgte ham.
And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
Og det skjedde da han var i en av byene, se, da var det en mann som var full av spedalskhet; og da han så Jesus, falt han ned på sitt ansikt, bad ham og sa: Herre! om du vil, kan du rense mig.
And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.
Og Jesus rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og straks forlot spedalskheten ham.
And he charged him to tell no man: but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.
Og han bød ham at han ikke skulde si det til nogen; men gå og te dig for presten og ofre for din renselse, således som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem!
But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.
Men ordet om ham kom ennu mere ut, og meget folk kom sammen for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer;
And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.
men han drog sig tilbake til øde steder og var der i bønn.
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judæa, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.
Og det skjedde en av dagene mens han lærte, og der satt fariseere og lovlærere som var kommet fra hver by i Galilea og Judea og fra Jerusalem, og Herrens kraft var hos ham til å helbrede:
And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.
se, da kom nogen menn som bar en mann på en seng, han var verkbrudden; og de søkte å få ham inn og legge ham ned foran ham.
And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.
Og da de for folketrengselen ikke fant nogen vei til å få ham inn, steg de op på taket og firte ham med sengen ned mellem takstenene midt foran Jesus.
And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.
Og da han så deres tro, sa han: Menneske! dine synder er dig forlatt.
And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?
Da begynte de skriftlærde og fariseerne å tenke så: Hvem er denne mann, som taler bespottelser? Hvem kan forlate synder uten Gud alene?
But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts?
Men da Jesus merket deres tanker, svarte han og sa til dem: Hvad er det I tenker i eders hjerter?
Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk?
Hvad er lettest, enten å si: Dine synder er dig forlatt, eller å si: Stå op og gå?
But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house.
Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - så sa han til den verkbrudne: Jeg sier dig: Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus!
And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.
Og straks stod han op for deres øine og tok det han lå på, og gikk hjem til sitt hus og priste Gud.
And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things to day.
Da kom det forferdelse over dem alle, og de priste Gud, og de blev fulle av frykt og sa: Idag har vi sett utrolige ting!
And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.
Derefter gikk han ut, og han så en tolder ved navn Levi sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig!
And he left all, rose up, and followed him.
Og han forlot alt og stod op og fulgte ham.
And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.
Og Levi gjorde et stort gjestebud for ham i sitt hus, og der var en stor mengde toldere og andre som satt til bords med dem.
But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?
Og fariseerne og deres skriftlærde knurret mot hans disipler og sa: Hvorfor eter og drikker I med toldere og syndere?
And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.
Og Jesus svarte og sa til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt;
I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.
And they said unto him, Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink?
De sa til ham: Johannes' disipler holder jevnlig faste og bønn, og fariseernes disipler likeså; men dine eter og drikker.
And he said unto them, Can ye make the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them?
Men Jesus sa til dem: Kan I vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?
But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.
Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem; da skal de faste, i de dager.
And he spake also a parable unto them; No man putteth a piece of a new garment upon an old; if otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old.
Han sa også en lignelse til dem: Ingen river en lapp av et nytt klædebon og setter den på et gammelt; ellers river han det nye i sønder, og lappen av det nye passer ikke til det gamle.
And no man putteth new wine into old bottles; else the new wine will burst the bottles, and be spilled, and the bottles shall perish.
Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker; ellers vil den nye vin sprenge sekkene, og den selv spilles og sekkene ødelegges;
But new wine must be put into new bottles; and both are preserved.
men ny vin skal fylles i nye skinnsekker.
No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better.
Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny; han sier: den gamle er god.